Kantstenar

Krav

Kantstenshöjd längs bussangöringsplatser ska vara 160 millimeter ± 5 millimeter för kantsten av granit och 160 milli­meter för busshållplatskantsten av betong.

Infarter över gångbana och gång- och cykelväg ska alltid förses med kantsten. Undantag kan göras för infarter med stor andel tung trafik och högt trafikflöde, till exempel vissa bensinstationer, lastbilsterminaler och infarter för tyngre busstrafik.

I industriområden och bostadsområden på gator utformade utan kantsten gäller inte kravet på kantsten.

Betongkantsten spikad typ Spikma

Villagator typ A, höjd, 100 millimeter

Villagator typ A, höjd, 100 millimeter

Garageinfarter typ R, höjd 80 millimeter

Övergångsställen typ T, höjd 60 millimeter

Busshållplatser typ D, höjd 160 millimeter

På broar får spikad kantsten inte användas

Granitkantsten

I centrum användes fasad granitkantsten RF2 alternativt RV2, standardradier ska användas.

Kantsten i refuger, avsmalningar, farthinder och cirkulationer ska vara av granit.

Granitkantsten ska sättas i betong när den används vid busshållplatser, refuger, cirkulationsplatser samt korsningar med stor tung trafik.

Kantstenshöjd vid in- och utfarter ska sänkas så att nederkanten av fasningen av granitkantstenen ligger i nivå med gatans beläggning. Kantsten ska inte överstiga 60 millimeter.

bild på mått på olika typer av kantsten

Betongkantsten spikad typ Spikma.

Övrigt

Vid markerat övergångsställe ska kantstenshöjden vara 0 respektive 60 millimeter för att vara anpassad till funktions­hindrade.

Cykelbanas anslutning till körbana ska ske utan kant- och rännsten, asfalt ska möta asfalt.

Vid hårt trafikerade ytor ska motstöd av asfalt eller betong användas.

Stensatta och plattsatta ytor ska spännas in med kantsten eller en rad med storgatsten med motstöd av betong eller asfalt, alternativt kan en inspänningsyta vara mot husfasad.

Kantsten mot grönytor ska vara av nedgrävd typ, främst satt i betong.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades