Studenterna i samhällsbyggnadsstudion framför Kuben på stadshusområdet.

Stort tack till studenterna i samhällsbyggnadsstudion 2021 - Vera Shaswar, Aspen Zhang, Judia Avenine och Hanna Fransman.

Fina leveranser från studenterna i samhällsbyggnadsstudion

I somras arbetade fyra studenter i vår samhällsbyggnadsstudio. Själva sammanfattar de sina veckor som utmanande och givande. De känner att de har lärt sig mycket både från varandra men även i stöttningen från handledare och andra på kommunen. Efter sig lämnar de fina rapporter som kan användas som underlag för fortsatt planering.

– Studenterna har verkligen levererat. Deras rapporter ger oss värdefulla inspel när vi fortsätter att planera Umeå för 200 000 invånare. I samhällsbyggnadsstudion har studenterna fått möjlighet att testa stadsbyggnadsidéer med expertstöd från oss i förvaltningen. Vi får nya fräscha idéer och förhoppningsvis har vi på sikt nya medarbetare att rekrytera, säger Camilla Högdahl, HR-chef.

Fyra olika projekt

Studenterna har under sju veckor arbetat individuellt med fyra olika projekt.

Multifunktionella offentliga lokaler och delning ur ett hållbarhetsperspektiv

Hanna Fransman (Mastersutbildning i arkitektur och stadsplanering, Umeå Universitet) har arbetat med Tomtebo strand. Där har hon undersökt möjligheterna att skapa delade lösningar, så kallade hubbar, för gemensamhetslokaler och mötesplatser. Platser som ska främja centrumfunktionen och den sociala hållbarheten i stadsdelen. Hanna har gjort omvärldsspaning på den typen av lösningar, analyserat möjliga mervärden och nyttor från olika perspektiv och förslagit utformning/design.

– Det roligaste med att arbeta med projektet Tomtebo Strand har varit att få arbeta med frågor gällande delningsmöjligheter i samhället och hur arkitektur kan stötta en hållbar utveckling av delningsekonomin. Samhällsbyggnadsstudion har gett mig möjlighet att fördjupa mig i ämnet och gett mig inspiration för det kommande året av studier, säger Hanna.

– Hannas idéskisser är ett värdefullt material. Det ger oss en konkret bild om funktionen för Tomtebos centrala plats. Det kommer vara ett bra underlag för vårt vidare arbete och diskussion om hur vi utvecklar platsen, dess gestaltning och innehåll, säger Anna Gemzell, utvecklingsstrateg, som handledde.

Ta del av rapporten:

Holmsunds centrum

Det är mycket på gång i Holmsund. Flera detaljplaner, utbyggnad av hamnen och arbete med den fördjupade översiktsplan. Aspen Zhang (KTH, MSc, Hållbar samhällsplanering och design, Columbia University in the City of New York) har tagit fram underlag och analyser till stöd för omvandling av Holmsunds centrum på kort och lång sikt samt strategier för dialog med Holmsundbor.

– Det roligaste med praktiken för mig var att få lära mig mer om olika verksamheter på kommunen och hur man samarbetar för att utföra stadutvecklingsprojekt. Jag har haft möjlighet att tänka utanför ramarna till en viss grad i mitt projekt, men jag försökte ändå att grunda mina förslag i det faktiska sammanhanget och enligt gällande riktlinjer. Det var utan tvivel utmanande att göra båda samtidigt, men denna dynamik gjorde praktiken precis så spännande som jag hade hoppats. Det har varit en väldigt givande och lärorik sommar på Umeå kommun och jag ser verkligen fram emot att se hur Holmsund och kommunen utvecklas i framtiden, säger Aspen Zhang.

Thomas Lundgren, översiktsplanerare på kommunen har handlett och menar; “För oss blev detta ett värdefullt underlag för översiktsplanen och för att hantera pågående projekt. Det har dessutom varit lätt att samarbeta med Aspen som tog mycket egna initiativ vilket gav ett mycket gott resultat”.

Ta del av rapporten:

Landskapsrumsanalys/byastruktur för Rödå

Vera Shaswar (Master landskapsarkitekt) har tagit fram en landskapsanalys som kommer kunna ingå som underlag för byns arbete med en byaplan. Syftet har varit att via analyser av landskapsrum och bebyggelsestruktur lyfta värden och potentialer i området som kan bilda en god grund för framtidsarbetet. Arbetet har lett fram till en slutpresentation och en rapport som kan stötta den fortsatta utvecklingen.

– Under arbetets gång har jag använt mig av olika dokument, kartunderlag, fakta och varit på flera platsbesök för att lära känna Rödåbygden. Det är verkligen lärorikt att träffa människor som jobbar med, eller utbildar sig till, annat än jag själv gör. Att få en bild av andras arbete och perspektiv har också gett mig ett sammanhang och en djupare förståelse för vad mitt framtida jobb som landskapsarkitekt kan komma att innebära, säger Vera Shaswar.

Pernilla Helmersson och Axel Thorén Lindgren var de som fick ta emot Veras arbete.

– Syftet är dubbelbottnat. Resultaten kommer både vara till nytta för kommunen och byn självt. Kanske får det också ringar på vattnet på så sätt att Rödås arbete inspirerar fler byars utvecklingsarbete. Jag tycker allmänt att en landskapsrumsanalys är ett riktigt bra sätt att bottna sin planering i, säger Pernilla Helmersson, samällsplanerare.

Kajer mot det gröna, stadsdelen Ersboda

Ersboda är en av stadens stora och gröna stadsdelar i utveckling. Med avstamp i rapporten ”Umeås stadsdelar – hur står det till” samt planeringshandboken ”Kajer mot det gröna” har Judia Avenine (Master Hållbar samhällsplanering och stadsutformning) haft uppdraget att analysera potentialer för Ersbodas framtida utveckling.

– Det har varit som en blandning av ett detaljplaneringsprojekt och översiktsplanering. Det har gjort att jag verkligen har fått använda mig av mina bakgrunder i både arkitektur och stadsplanering. Jag har framför allt lärt mig att prioritera och välja fokus med omsorg, samt fått chansen att lära mig nya metoder inom stadsplanering för att kunna planera attraktiva och hållbara boendemiljöer vilket har varit otroligt kul och värdefullt, säger Judia.

– Förutom de fina idéerna för Ersboda är vi också glada för den fina paketering av metodiken som Judia bidragit med, säger Pernilla Helmersson.

Ta del av rapporten:

Troligt med ny omgång av samhällsbyggnadsstudion nästa år

– Det här är andra året vi genomför samhällsbyggnadsstudion. Utvärderingarna visar att vi har både nöjda studenter och handledare. Även om inget formellt beslut ännu är fattat så hoppas jag vi tar konceptet vidare och vässar det ytterligare med nya projekt och studenter sommaren 2022, säger Camilla Högdahl.

Sidan publicerades