Samverkansöverenskommelse

Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan Umeå kommun och Polismyndigheten 2021–2024.

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att säkra ett långsiktigt och hållbart brottsförebyggande arbete för Umeå kommun och Polismyndigheten med gemensamma fokusområden och mål framtagna utifrån en lokal lägesbild.

Samverkande parter och avtalets omfattning Umeå kommun och Lokalpolisområde Umeå

Inledning

Samhället har allt att vinna på en minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett aktivt brottsförebyggande arbete samt ett trygghetsskapande arbete som bygger på en gemensam och långsiktig samsyn mellan Polisen och Umeå kommun.

Umeå brotts- och drogförebyggande råd initierades 1985 av Polismyndigheten och sedan dess har en tät samverkan mellan dessa två organisationer skett på lokal nivå. Det första samverkansavtalet mellan Umeå kommun och Polisen Umeå undertecknades 2008.

Samverkansmodellen

Utgångspunkten för samverkan är en gemensam upp­fattning om vilka samhällsutmaningar som finns lokalt samt en förståelse om att samverkan skapar förutsättningar för ett effektivt förebyggande arbete. För att skapa en gemensam lägesbild används respektive organisations samlade kunskaper, erfarenheter och faktaunderlag.

Medborgare och lokalsamhällets aktörer involveras i arbetet bland annat genom medborgardialoger och
trygghetsmätningar. Ett tiotal lokala förebyggande råd har kunskap om varje områdes och stadsdels behov
och kompletterar den samlade lägesbilden.

Medborgarlöften

Medborgarlöften är en utveckling och en förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. Syftet är att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghets­skapande arbetet. Polisen och Umeå kommun tar fram medborgarlöften som är giltiga under två år.

Umeå brotts- och drogförebyggande råd – organisation för samverkan

De övergripande målen för samverkan mellan Polismyndigheten och Umeå kommun är att

  • minska brottsligheten i Umeå kommun
  • öka tryggheten i Umeå kommun
  • minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, doping samt motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet.

Prioritering för verksamhetsåren 2021–2024

Umeå kommun är den enda större kommunen i landet där det ännu inte finns ett utsatt område, men även i Umeå finns tendenser till social oro. För att motverka dessa tendenser startade det övergripande uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert under 2018, ett samarbete mellan Polisen och Umeå kommun. Kriminalitet, och då framförallt narkotikarelaterad kriminalitet, bedöms vara särskilt bekymmersamt på de nordöstra stadsdelarna. Den brottsligheten leder till andra typer av brott som tillgreppsbrott och våldsbrott. De nordöstra stadsdelarna har högre tal av otrygghet än övriga kommunen. Det finns också risker att dessa områden präglas av ett utanförskap och på sikt segregation.

Målbild

Umeå har i dag inget utsatt område, och ska inte heller få det i framtiden.

Särskilt fokus ligger på:

  • Krafttag mot narkotika.
  • Öka förtroendet för samhällets företrädare.
  • Skapa trygga och säkra platser utifrån aktuell lokal
    lägesbild.
  • Motverka segregation och förebygga utanförskap.

Konkreta arbetssätt

En aktuell lokal lägesbild – arbeta med strukturerade metoder genom ett kunskapsbaserat arbetssätt i
samverkan. Till exempel Effektiv samordning för trygghet (EST), orsaksanalyser och trygghetsvandringar.
Samordna insatser för unga i riskzon för kriminalitet genom tvärsektoriell samverkan för att barn och unga
ska få en drogfri uppväxt.

Uppföljning

De mål som fastställts ovan ska årligen följas upp och redovisas för Umeå brotts- och drogförebyggande råd.

Överenskommelsens giltighetstid

Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2021 till den 31 december 2024. Om ny överenskommelse inte tecknas efter utgånget datum förlängs denna överenskommelse tillsvidare.

Umeå 9 februari 2021
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun
Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, Umeå kommun
Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef, Polisområde Västerbotten

Mer information

Sidan publicerades