Fullmäktige 19 juni 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:00:55 – Planeringsdirektiv och budget 2024 samt plan 2025–2027

0:02:00 – Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:17:35 – Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:27:45 – Bore Sköld (V), inledningsanförande

0:36:35 – Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:45:35 – Lars Forsgren (SD), inledningsanförande

0:50:05 – Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

0:57:45 – Maria Lindvall (L), inledningsanförande

1:07:55 – Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:17:25 – Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:26:25 – Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter i del 2)

Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:45 – Kommunrevisorerna informerar

0:05:20 – Budgetdebatten fortsätter från del 1

3:26:40 – Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel

3:27:20 – Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen

3:27:55 – Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen

3:28:25 – Revidering av taxa för verksamhet enligt miljöbalken

3:28:40 – Revidering av timtaxor för taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

3:29:10 – Avgift vid ansökan för godkännande av enskild huvudman som ska bedriva pedagogisk omsorg i Umeå kommun

3:53:30 – Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder

3:53:50 – Överförmyndarnämnden – Reviderat reglemente, samverkansavtal och fördelningsnyckel

3:54:35 – Revidering av reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

3:54:55 – Revidering av reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd för personal­administrativa system

3:55:15 – Antagande: Detaljplan för Gitarren 1 med flera

3:57:10 – Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari–april 2023

3:57:35 – Likvidation Regionförbundet Västerbottens län

3:58:15 – Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades