Hörnefors, Sörmjöle med omland

För- och grundskolenämndens beslut 17 december 2020

  • Sörmjöle skolas årskurs 4–6 flyttas till Hörnefors Centralskola då behov av lokaler i Sörmjöle uppstår för förskoleklass och lågstadium. Elever i behov av fritidshem erbjuds plats i Sörmjöle skola.

Elevutveckling utifrån prognoser

I Hörneforsområdet väntas antalet bostäder öka såväl inom Hörnefors som i omlandet runt Hörnefors och Sörmjöle. Hörnefors centralskola har en stor överkapacitet på elevplatser och kommer att rymma alla nytillkomna elever under prognosperioden.

I Sörmjöle skola väntas dock brist på klassrum när antalet elever i Sörmjöles omnejd väntas öka. Antalet skollokaler i Sörmjöle skola kommer inte att räcka till för undervisning i F–6 om antalet elever i förskoleklass och de lägsta års­kurserna ökar så att det behövs en klass per årskurs.

Befolkningsprognos 2023 över antal sexåringar

Diagrammen visar senaste befolkningsprognos över antalet sexåringar som bor i skolans närhet samt skolans nuvarande kapacitet att ta emot barnen. Diagrammen visar också en linje över antal elever som fått plats på skola utifrån vårdnads­havarens önskemål, i diagrammen kallat "skolprognos".

Varför visa enbart förskoleklass?

Antalet klasser i förskoleklass visar behovet av antalet paralleller i samtliga årskurser på skolan. Exempel: Om en skola har behov av två klasser i förskoleklass så behöver skolan minst samma antal klasser i påföljande årskurser på skolan. Detta eftersom elever, enligt skollagen, som börjat på en skolenhet har rätt att fortsätta gå på samma skolenhet.

Mer information