Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning erbjuds elever som går i förskoleklass till gymnasiet i kommunala skolor och i fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun. Undervisning bedrivs av Kompetens­centrum för flerspråkighet (KCF) antingen som när- eller fjärrundervisning.

Umeå kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) Länk till annan webbplats. har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grundläggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta. Nationellt minoritetsspråk kan läsas som ett första- eller andraspråk. Det finns separata kursplaner och kunskapskrav som ska användas. För samiska ska den kursplan som finns för Sameskolan användas.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Modersmålsundervisning kan ges som elevens val, skolans val alternativt efter ordinarie undervisning.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebära att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen i enlighet med Umeå kommuns regler för skolresor. KCF bekostar busskorten.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

För fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun görs beställningar enligt fastställda rutiner. Vårdnadshavare som önskar modersmålsundervisning vänder sig till elevens skola.

Presentation om modersmålsundervisning och rutiner för beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolan

Beställningsperiod för modersmålsundervisning läsåret 2022/2023 är 15 februari–20 april. Beställning behöver bara göras för de elever som idag inte har modersmålsundervisning, men som önska läsa modersmål kommande läsår. Använd beställningsformulär nedan. Elever som idag läser modersmål behåller sin plats.

För nya elever i augusti som önskar läsa modersmålsundervisning skickas en beställning senast 31 augusti.

Rutin grundskolan , 56.7 kB.

Gymnasiet

För elever som nu går årskurs 9 och önskar läsa kursen Modersmål 1 läsåret 2022/2023 gör ansökan då de gör sitt gymnasieval på Gymnasiewebben 10 januari – 10 februari.

För elever som nu går årskurs 1 eller årskurs 2 och som önskar läsa någon av kurserna Modersmål 1, Modersmål 2 eller Aktiv tvåspråkighet läsåret 2022/2023 är ansökningsperioden 1 mars – 31 maj. Använd beställningsformulär nedan.

För nya elever i augusti som ej ansökt via gymansiewebben skickas beställning in senast 10 september.

Om nya elever börjar på skolan efter 10 september och önskar läsa modersmål kontakta KCF. Plats kan inte garanteras.

Rutin gymnasiet , 53.4 kB.

Kontakt

Grundskolan

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Gymnasiet

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Sidan publicerades