Information till externa utförare

Utbetalning av ersättning för utförd personlig assistans

Umeå kommun ger ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt schablon motsvarande Försäkringskassans grundbelopp. Kostnaderna ska i övrigt vara ersättningsgilla i enlighet med gällande regelverk så som Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), Lag (1970:943) om arbetstid mm i husligt arbete, Arbetstidslag (1982:673), Semesterlag (1977:480) och gällande kollektivavtal.

I vissa fall föreligger vidare en skyldighet för arbetsgivare eller uppdragsgivare åt en personlig assistent att enligt LSS lämna uppgifter till kommunen innan assistans börjat utföras, vid ändrade förhållanden, och månadsvis i efterhand samt på begäran av kommunen.

Umeå kommun betalar ut ersättning för personlig assistans under förutsättning att assistansen är utförd och att kostnaderna kan bedömas som skäliga samt ersättningsgilla, för att kunna ta ställning till detta begär Umeå kommun in uppgifter.

Uppgifter som ska lämnas innan assistans påbörjas och löpande vid förändringar

Dessa uppgifter lämnas in per post till ansvarig handläggare:

 • Underlag som styrker att anordnaren har tillstånd att utföra assistans från IVO, Inspektionen för vård och omsorg
 • Ett avtal som styrker att den enskilde köper assistans av anordnaren.
 • I förekommande fall fullmakt som visar att assistansanordnare har rätt att företräda den enskilde som ombud.
 • Dokument som visar att den enskilde ger assistansanordnaren rätt att få ersättning utbetald till sitt konto. Skickas senast i samband med sammanställningen och tidsredovisningen för den månad det gäller.
 • Uppgifter för, hos den enskilde, anställda assistenter.
  • Uppgifter som styrker anställning mellan assistenter och anordnare samt styrker den anställdes identitet.
  • Uppgifter om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade. Med närstående menas make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn.
  • Uppgifter om assistenten är bosatt utanför EES området.
  • Uppgifter om beräkningsperiod för assistenten för att kunna beräkna den sammanlagda arbetstiden under beräkningsperioden.
  • Uppgifter om period för dygnsvila för assistenten ska framgå för att kunna beräkna att assistenten får lagstadgad/avtalad dygnsvila.

Uppgifterna ska sedan skickas löpande vid förändring och vid varje nyanställning

Underlag som ska lämnas av utförare eller den enskilde ska lämnas månadsvis i efterhand

Uppgifter och ska ha inkommit till Umeå kommun helst senast den 10:e varje månad för utbetalning nästkommande månad.

 • Sammanställning av utförd assistans som bifogas fakturan. Följande uppgifter ska framgå:
  • Aktiv tid och väntetid som utförts under månaden
  • Om den enskilde vistats på sjukhus. Tidsperiod och om handläggare kontaktats gällande assistans under vistelsen.
  • Om den enskilde anlitat någon assistent utanför EES området. Handlingar som styrker dessa uppgifter och en förklaring till varför en assistent utanför EES anlitats.
  • Det ska framgå att den enskilde tagit emot assistans enligt den fakturerade tiden genom att uppgifterna är styrkta med namnteckning av den enskilde eller dennes företrädare.

Tidsredovisning för utförd assistans skickas som bilaga till fakturan. Följande uppgifter ska framgå: 

 • Vilken brukare som assistanstimmarna är utförda för samt antalet utförda timmar.
 • Tidsredovisningen ska vara underskriven av den som är skyldig att lämna uppgifterna (anordnare eller den enskilde) och bestyrkt av assistenten med dennes namnteckning.
 • Semester och sjukfrånvaro ska framgå för att kunna beräkna den sammanlagda arbetstiden
  • Uppgifter för, hos den enskilde, nyanställda assistenter och för de assistenter som har förändringar i dygnsvila och beräkningsperioder.

Anmälan från arbetsgivare , 157.3 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllnadsbar pdf)

Begäran om betalningsmottagare och anordnare , 134.3 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllnadsbar pdf)

Sammanställning för ersättning av personlig assistans ( , 139.7 kB, öppnas i nytt fönster.ifyllnadsbar pdf)

Sjuklön för externa utförare

Schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av Försäkringskassan täcker inte kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Detsamma gäller för personer som har beviljats personlig assistans enligt 9 § 2 LSS av kommunen. Assistansanordnaren ersätts för merkostnaden för sjuklön från kommunen motsvarande kostnaden för sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller någon av denne utsedd person genom fullmakt, ansöka om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk. Perioden som respektive ansökan avser bör ej överstiga en kalendermånad.

Ansökan hanteras i sedvanlig ordning av kommunens LSS-handläggare som fattar ett beslut om det ekonomiska stödet. Ingen separat faktura behöver skickas in, ansökan handläggs i sin helhet av LSS-handläggare.

Uppgifter som LSS-handläggare behöver för utredning

Ansökan ska innehålla

 • den assistansberättigades namn, personnummer och kontaktuppgifter
 • underskrift av den enskilde eller i förekommande fall av ombudet
 • fullmakt från den enskilde där det framgår vem som i dennes ställe har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen
 • kontaktuppgifter på eventuellt ombud
 • uppgift om till vilket konto som ersättningen ska utbetalas till
 • vilken adress beslutsmeddelande ska skickas till
 • den assistansberättigades (eller dess företrädares) intyg att assistans har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna
 • kopia av läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden. Hela intyget skall bifogas ansökan, känsliga uppgifter bör maskeras
 • uppgift om karensavdrag; datum för första sjukdagen, alternativt uppgift om varför karensavdrag i förekommande fall inte har gjorts.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

 • Uppgifter om den personliga assistent som har varit sjuk, namn och personnummer.
 • Kopia av sjukfrånvarorapport som visar när den ordinarie personliga assistenten har varit sjuk, signerad av den ordinarie personliga assistenten.
 • Kopia av tidrapport för utförd tid för den ordinarie assistenten som varit sjuk, signerad av den ordinarie assistenten. Detta för att vi ska kunna beräkna antalet sjukdagar.
 • Kopia av vikariens tidrapport, signerad av vikarien.

I de fall brukaren har sitt grundbeslut om assistansersättning ifrån Försäkringskassan, ska Försäkringskassans mall för tidsredovisning bifogas ansökan.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek

 • Uppgift om vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie personlige assistentens timlön. Detta styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på sjuklön i kronor, styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på semesterersättning i procent.
 • Uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent.
 • Uppgift om avtalsförsäkring i procent.
 • Uppgift om storlek på eventuell kollektivavtalad pension i procent.

Ansökan

Nedan finns ansökan om sjuklön att fylla i, skriva ut och skicka in. Du hittar även en fullmakt för ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro.

Ansök om sjuklön , 150.6 kB. (ifyllnadsbar pdf)

Fullmakt , 193.6 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllnadsbar pdf)

Ni kan använda någon av dessa två beräkningsmallar. Observera att den ena mallen används då karens uppges i kronor och den andra för då karens uppges i timmar

Mall för sjuklöneredovisning från externa utförare, kronor , 13.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, uppdaterad 2021-03-03)

Mall för sjuklöneredovisning från externa utförare, timmar , 13.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, uppdaterad 2021-03-03)

Blanketter skickas till

Umeå Kommun
Socialtjänsten
Helena Holmlund
Box 3045
903 02 Umeå

Mer information

Källhänvisningar sjuklön

Högsta förvaltningsdomstolen (mål nummer 3963-10) fastslår att schablonbeloppet för assistansersättning från Försäkringskassan inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk.

Högsta förvaltningsdomstolen (mål nummer 6356-14) fastslår att för att få ersättning måste assistans faktiskt har utförts.

LSS-handläggare fattar beslut om det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 LSS.

 • Kontakt

  Sjuklön personlig assistans

  Vid frågor om sjuklön till externa utförare kontakta LSS-handläggare:

  Elin Sörman Näslund
  090-16 45 87
  elin.naslund@umea.se

  Josefin Afola
  090-16 20 57
  josefin.afola@umea.se

  Sara Grind
  090-16 18 84
  sara.grind@umea.se

 • Kontakt

  Utbetalning av ersättning, personlig assistans

  Vid frågor om utbetalning av ersättning för utförd personlig assistans kontakta verksamhetsassistent:

  Helena Holmlund
  090-16 17 69
  helena.holmlund@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/utforareassistans