Stäng

Tillsyn av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn på enskilda avlopp. Målet med tillsynen är att säkerställa att enskilda avlopp i kommunen är godkända och inte påverkar våra vattenförekomster på ett negativt sätt.

Varför behöver små avlopp tillsyn?

Gamla och dåligt fungerade avlopp kan utgöra en risk både för badvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen då orenat avloppsvatten kan sprida sjukdomsalstrande parasiter, bakterier eller virus. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. För att förhindra att omgivningen påverkas av avloppsvatten är det viktigt att alla enskilda avlopp har tillräckligt god rening.

Vilka kommer få tillsyn?

Avloppsanläggningar som saknar tillstånd eller har tillstånd som är äldre än 9 år kommer få tillsyn av Miljö-och hälsoskydd. Om du anser att ditt avlopp är godkänt kommer vi göra ett tillsynsbesök och göra en bedömning om din avloppsanläggning uppfyller dagens krav på rening. Om vi bedömmer att din anläggning inte uppfyller kraven kommer du få ett förbud eller ett föreläggande om åtgärd. Det innebär att du behöver åtgärda din avloppsanläggning så den uppfyller de krav som ställs eller anlägga en ny avloppsanläggning.

Om du själv anser att din anläggning inte uppfyller dagens krav på rening kan du välja att åtgärda ditt avlopp eller anlägga ett nytt avlopp. Kom ihåg att det krävs tillstånd från Miljö-och hälsoskydd att anlägga en avloppsanläggning. Ändringar/åtgärder på ett befintligt avlopp kan vara anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga, så kontakta alltid Miljö-och hälsoskydd innan du påbörjar en åtgärd.

Om du själv gör bedömningen att din avloppsanläggning behöver åtgärdas och vidtar de åtgärderna som krävs kommer du inte betala någon tillsynsavgift.

Hur vet jag om mitt avlopp är godkänt?

Att anlägga ett enskilt avlopp kräver tillstånd enligt miljöbalken. Det innebär att ditt enskilda avlopp behöver ha ett tillstånd för att vara godkänt. Saknar ditt avlopp tillstånd kan du ansöka om ett tillstånd på din befintliga anläggning i efterhand eller söka tillstånd om att inrätta en ny avloppsanläggning.

Du kan själv kontrollera om ditt avlopp fungerar som det ska. Checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan användas för att kontrollera ditt avlopp om du har en slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd.

Om du har ett minireningsverk ska tillverkaren ha underlag du kan använda för att kontrollera ditt minireningsverk.

Om du fått information om att ditt avlopp ska få tillsyn

Om ditt avlopp ska få tillsyn i år kommer du få ett brev av oss med information om tillsynen. Läs mer om vad tillsyn av ditt avlopp innebär.

Tillsynsavgift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för handläggning av de ärenden som kräver tillsyn enligt miljöbalken. Avgift vid tillsyn tas ut per timme nedlagd tid i ärendet, utifrån den timtaxa som har fastställts av kommunfullmäktige. Uppgift om aktuell timtaxa hittar du på sidan Avgifter och taxor enligt miljöbalken Länk till annan webbplats..

Kan jag få hjälp med ansökan?

Om du ska söka tillstånd för att åtgärda ditt avlopp, kontakta då gärna en konsult eller entreprenör som har kunskap om avloppsanläggningar. De kan hjälpa dig med förslag på teknisk lösning och lämplig placering på fastigheten. Det är viktigt att den som planerar och anlägger en avloppsanläggning har den sakkunskap som krävs för att göra ett fackmannamässigt arbete.

Du kan läsa mer om att anlägga avlopp på våra sidor om eget avlopp och i vårt informationsmaterial Planera för avlopp (pdf) , 969.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du använda för att själv kontrollera din avloppsanläggning.

Läs mer på Avloppsguiden om hur du kan testa ditt avlopp och få mer kunskap om din anläggning Länk till annan webbplats..

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, bland annat om skötsel av sin anläggning och att planera och anlägga nytt avlopp.

Sidan publicerades