Utjämning av effekttoppar

Genom att skapa smarta styrsystem i byggnader arbetar Umeå Energi med hjälp av Akademiska Hus och Region Västerbotten med en lösning som syftar till att minimera användningen av fossila bränslen när behoven är som högst i staden.

Lösningen ska göra det möjligt för leverantören, Umeå Energi, att förvarna om ett prognosisterat ökande effektbehov till större fastighetsägare. Målet med projektet är att genom samverkan parterna emellan kunna minimera leverantörens behov att producera energi med fossila bränslen.

Det nya smarta styrsystemet ska göra det möjligt för Umeå Energi att i förväg, automatiserat via styrsystemen, meddela Akademiska Hus effektregulator på Campus Umeå när ett ökat effektbehov är att vänta. Genom effektregulatorn kan effektbehovet i byggnaderna regleras ned samtidigt som Umeå Energi kan dra ned leveransen och därmed undvika att starta fossil produktion.

– Med kunskapen vi har om våra fastigheter samt vetskap om rörelsemönster och närvaro hos våra hyresgäster kan vi bistå leverantören med en, för dem, mer gynnsam effektlogaritm för att minimera användningen av fossila bränslen. Det är en stor miljövinst i projektet, säger Patrik Holmgren, energiingenjör på Akademiska Hus.

Detta innebär att Umeå Energi inför en kall vinterdag kan skicka information om väntat högt effektbehov till Akademiska Hus och Region Västerbotten. De i sin tur använder den data de har kring effektbehovet i husen och kan justera fastigheternas förbrukning genom effektregulatorerna. På så sätt kan flera aktörer samverka för att utjämna effekttopparna och minimera användningen av fossila bränslen.

SLUTSATSER

Reglertekniken baseras på kännedom om byggnadernas effektbehov för olika utomhustemperaturer samt justering för typ av verksamhet, solinstrålning mm. Genom att läsa av returtemperaturen förmås systemen att regleras för periodvis ”energiuppladdning” respektive ”energiurladdning” av byggnadernas stommar. Returtemperaturerna översätts till modifierade utomhustemperaturer, som i sin tur ligger till grund för värmesystemens framledningstemperaturer. Sammantaget erhölls energibesparingar motsvarande ca 8 procent för perioden januari till mars 2019, medan effektbesparingen blev ca 23 procent under samma tidsperiod.

Produkten är testad i fält, påvisar nytta och har etablerade leverantörer.

Lösningar som vi testaT i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Mer information

Jörgen Carlsson
Affärsutvecklare och projektledare
Umeå Energi
090-16 00 67, 070-348 48 65
jorgen.carlsson@umeaenergi.se

Kristofer Linder
Energiingenjör och projektledare
Region Västerbotten
070-540 86 48
kristofer.linder@regionvasterbotten.se

Patrik Holmgren
Energiingenjör
Akademiska Hus
090-17 62 17
patrik.holmgren@akademiskahus.se

Logotyper frö de som står bakom projektet: Umeå Energi och Region Västerbotten.
Sidan publicerades