Fakta om Umeåregionen

Umeåregionen – en arbetsmarknadsregion

Umeåregionen är en attraktiv, närings- och arbetsmarknadsregion där invånare och företag i hög utsträckning nyttjar hela regionen för inkomst, utveckling, arbete, studier, fritid och boende.

För att med gemensamma krafter stärka både Umeåregionen som arbetsmarknadsregion och de enskilda kommunernas verksamheter och utveckling har Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Umeå kommuner samarbetat sedan 1993. Örnsköldsviks kommun gick med i samarbetet 2013.

Umeåregionens kommuner arbetar tillsammans för att skapa en livskraftig, utvecklingsinriktad och stark region!

Umeåregionen är ett funktionellt samarbete där alla kommuner är självstyrande. Samarbetet bygger på frivillighet, demokratisk förankring och konsensus.

Kommunernas kommunstyrelseordförande och vice ordförande träffas regelbundet för att peka ut riktningen för arbetet. Totalt 14 politiska representanter.

Kommunernas högsta chefer, kommuncheferna, står för den operativa ledningen.

Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper, genom gemensamma projekt, helt gemensam verksamhet och genom avtalssamverkan.

Umeåregionens tre ben

De två övergripande syftena med Umeåregionsamarbetet är att

  • utveckla arbetsmarknadsregionen
  • effektivisera kommunal verksamhet.

Allt samarbete vilar på demokratisk grund och följer de principer som gäller kommunal verksamhet. Detta är grunden för allt samarbete mellan kommunerna i Umeåregionen och har kommit att kallas ”Umeåregionens tre ben”.

Utveckla arbetsmarknadsregionen

Umeåregionen ska vara en stark arbetsmarknadsregion med god tillgång till kompetens och arbete. Genom samarbete och samverkan skapar kommunerna goda förutsättningar för en växande befolkning att leva, bo, arbeta och studera och för fler företag och organisationer att bildas, etableras och utvecklas på ett hållbart sätt inom Umeåregionen.

Samverkan och samarbete sker för att stärka arbetet för ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbart samhälle med goda och jämställda livs- och näringsvillkor för alla invånare och företag. En attraktiv region att leva i och att besöka.

Effektivisera kommunal verksamhet

Kommunerna arbetar tillsammans för att ge invånarna bästa möjliga service. Genom samarbete och samverkan över kommungränserna verkar kommunerna för utveckling av effektivt utförd välfärdsservice av hög kvalité som säkrar välfärdsutbudet och det kommunala uppdraget i hela Umeåregionen.

Demokratiskt förankrad samverkan

De beslut som fattas ska kännetecknas av transparens och kommunalt självbestämmande. Inriktningsbeslut tas alltid i konsensus och varje kommun är självstyrande. Genom regelbundna träffar i Umeåregionrådet, kommunchefsgruppen och arbetsgrupper skapas en miljö för ömsesidigt informationsutbyte, för dialog kring gemensamma utmaningar och möjligheter och för demokratiskt beslutsfattande.

Tillsammans för tillväxt och goda livsvillkor

Kommunerna i Umeåregionen har en naturlig samhörighet och arbetar tillsammans för att främja näringsliv och tillväxt, och för bra livsvillkor och samhällsservice.

Samarbetet har medfört att kommunernas arbete blivit effektivare och att gemensamma resurser kan användas på ett bättre sätt, till exempel inom förvaltning, turism, utbildning och näringslivsinriktade insatser. Samverkan gör också handlingskraften större genom att kommunerna tillsammans kan erbjuda tjänster och service till en lägre kostnad.

Umeåregionen är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Här finns två universitet, ett dynamiskt näringsliv och ett rikt kulturliv. Samverkan och idéutveckling över kommungränserna ger goda möjligheter för människor och företag att utvecklas.

Stabilt nätverk samverkar

Det stabila nätverket, de gemensamma visionerna och det nära och väl förankrade samarbetet gör Umeåregionen unik. Genom att kommunerna hjälps åt har Umeåregionen också en stark tillväxt, bland annat via företagsetableringar.

Samarbetet präglas av ömsesidigt förtroende och en öppen dialog som har suddat ut gränser och samlat resurser. Ständiga erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan tjänstemän och politiker tillför alla ett mervärde.

Umeåregionen är en funktionell region genom att många rör sig naturligt över kommungränserna för att studera, jobba och eller bo. Varje dag pendlar 5 000 personer inom regionen för att de trivs och vill bo här.

Sidan publicerades