Umeåregionen 30 år

Kommunerna Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Umeå har samarbetat inom Umeåregionen sedan 1993. Örnsköldsviks kommun gick med i samarbetet 2013. Umeåregionen firar nu 30 år av framgångsrikt samarbete.

30 år av framgångsrikt samarbete har lett till att Umeåregionen idag är en attraktiv arbetsmarknadsregion där invånare och företag rör sig över kommungränserna. Pendlingen är stor i alla riktningar både av yrkesarbetande, studenter, shoppande och kultur- och idrottsbesökare.

Umeåregionen är ett kontrastrikt område med den unika bredden av både storstadspuls och tätortsnära, livskraftiga och även glesbefolkade landsbygder. Livsmiljöerna är många: här bor människor längst med kusten, i älvslandskapen, nära skogar, sjöar, berg och slätter, men även i stadsmiljöer, större tätorter och byar. Tillsammans ingår dessa platser i ett område med livsvillkor som toppar europeiska mätningar.

Umeåregionens sju kommuner samarbetar för att stärka både Umeåregionen som arbetsmarknadsregion och de enskilda kommunernas verksamheter och utveckling. Samarbetet har bland annat lett till såväl gemensamma nämnder som gemensam näringslivsutveckling.

Umeåregionen är en stark industriregion med världsledande industrier inom flera sektorer med hög grad av automation. Vi kan konstatera en ökad efterfrågan på bland annat skogs- och jordbruksmaskiner, tunga fordon samt medicinsk utrustning. Efterfrågan i kombination med fokus på produktutveckling mot en grön omställning och nästa steg av artificiell intelligens gör att industrinära tjänster och tillämpad forskning utvecklas och ökar.

Digitala tjänstenäringar och IT-sektorn är stark inom Umeåregionen. De kulturella och kreativa näringarna är av stor betydelse för området och här finns företag inom musik, teater samt en bredd inom design.

Jordbruks- och livsmedelsindustrin i Umeåregionen har stor potential och betydelsen av dessa näringar intensifieras genom en ökad efterfrågan på lokalproducerat samt ett ökat nationellt och regionalt fokus på självförsörjning som krisberedskap.

Besöksnäringen är en viktig basnäring och miljardindustri med stark tillväxt i hela Umeåregionen. Med sin platsbundenhet stärks lokalt näringsliv, service och attraktivitet. Branschen är bred och omfattar allt från besöksmål, konferenser, restauranger och event. Umeåregionen lockar både en nationell och internationell marknad

Den starka akademiska sektorn är en av Umeåregionens viktigaste styrkor. Här finns Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett flertal yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och gymnasium finns i området, inte minst Forslundagymnasiet i Umeå och Liljaskolan i Vännäs som har viktiga roller för kompetensförsörjning inom de gröna näringarna i hela norra Sverige.

Umeåregionen har ett varierande landskap med allt från sammanhängande jordbruksbygder, vidsträckta skogsområden till fjällnära natur. Området är starkt präglat av den långa kustlinjen där åtta större älvar och åar har sitt utlopp. Flera av älvarna är av riksintresse för friluftslivet.

Efter 30 år av framgångsrikt samarbete fokuserar vi nu på att tillsammans möta den nyindustralisering som sker i norr. Den extraordinära situation som samhällsomvandlingen i norr skapar kräver en betydande befolkningsökning genom inflyttning till Umeåregionen. Kompetensförsörjningen i norra Sverige är redan idag en reell utmaning då det råder brist på arbetskraft och arbetslösheten är låg.

Tillsammans möter Umeåregionen framtidens utmaningar.

Sidan publicerades