Startsida Umeå kommun
Snedbild över Sävar

Fortsatt planarbete för utveckling av Sävar

Trafikverket har fattat beslut om att arbeta vidare med den centrala linjesträckningen av de tre tidigare föreslagna linjerna (nyhet från Trafikverket). Det innebär att kommunen nu har förutsättningar för att studera utvecklingen av samhället kopplat till den centrala linjesträckningen i ett förnyat planförslag för Fördjupad översiktsplan för Sävar.

Ett tidigare planförslag har varit ute på samråd under maj–september 2018 och revideringar av planförslaget pågår utifrån inkomna synpunkter samt nu förordad linjesträckning. Ett reviderat planförslag planeras att gå ut på ytterligare ett samråd under våren 2020, då planeras även dialogträffar med aktörer och invånare i Sävar.

Utgångspunkten i ett reviderat planförslag är att skapa förutsättningar för att stärka Sävars roll som naturnära centralort och visar på utvecklingen av en attraktiv livsmiljö i ett framtida större Sävar. Samt att dra största möjliga nytta av den infrastruktur som investeras i genom Norrbotniabanan. Planeringen sker i nära dialog med boende och verksamma i Sävar samt även med Trafikverket som ansvarar för planeringen av Norrbotniabanan.

En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det första formella tillfället att tycka till var under samrådet. En översiktsplan följer de formella stegen samråd, utställning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Skede i översiktsplaneprocessen

Samrådsperioden var 7 maj 2018–30 september 2018.

Planprocessen översiktsplan

Tidigare plan

Planen från 1995 syftade till att skapa planmässiga förutsättningar för fortsatt utveckling av bostäder och arbetsplatser i Sävar. Planens tidshorisont var år 2010 med utblickar även efter 2010. Utveckling av centrum och trafikfrågorna var viktiga delar. Ny fördjupning är under framtagande med anledning av planering för Norrbotniabanan. Inriktningen är utveckling av Sävar som modernt stationssamhälle och tillväxt enligt scenario för bebyggelseutvecklingen. Den nya planavgränsningen omfattar ett större område än gällande plan. Arbetet är koordinerat med planering för Norrbotniabanan.

 

Fakta om fördjupningen för Sävar

Antagande

Antagen KF 1995.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell. Ersätts av pågående ny översiktsplanefördjupning när denne vinner laga kraft. Samråd beräknas ske 2018.

Avgränsning

Planområdet omfattar Sävar tätort med expansionsområde. 

Planens bärande teman

Bärande teman i kommande plan infrastruktur och stationsläge, bebyggelse, centrumfunktioner.

Särskild  upplysning 
Kontakt

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 52
hanna.jonsson@umea.se

Prenumerera på sidan

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Sidan har granskats 2019-11-06

Sidans kortadress: www.umea.se/plansavar