Startsida Umeå kommun
Snedbild över Sävar

Tyck till om Sävars framtid

Fördjupad översiktsplan för Sävar har varit på samråd mellan 7 maj – 30 september, då fanns möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget. Nu kommer inkomna synpunkter att sammanställas och planförslaget omarbetas utifrån inkomna synpunkter. Planförslaget skapar förutsättningar för att stärka Sävars roll som naturnära centralort och visar på utvecklingen av en attraktiv livsmiljö i ett framtida större Sävar.

Med planförslaget ges fler möjlighet att bosätta sig och bedriva verksamhet i Sävar. Potentialen för service, folkliv och kollektiva resmöjligheter ökar med ett centralt placerat resecentrum kopplat till befintligt centrum. Här sätts även fokus på naturområden som Sävarån och Pålböleområdet och sociala värden, mötesplatser och barn och ungas perspektiv – viktiga för Sävars framtida utveckling.

Planeringen har skett i nära dialog med boende och verksamma i Sävar samt även med Trafikverket som ansvarar för planeringen av Norrbotniabanan.

En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det första formella tillfället att tycka till var under samrådet. En översiktsplan följer de formella stegen samråd, utställning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Skede i översiktsplaneprocessen

Samrådsperioden var 7 maj 2018 – 30 september 2018.

Planprocessen översiktsplan

Tidigare plan

Planen från 1995 syftade till att skapa planmässiga förutsättningar för fortsatt utveckling av bostäder och arbetsplatser i Sävar. Planens tidshorisont var år 2010 med utblickar även efter 2010. Utveckling av centrum och trafikfrågorna var viktiga delar. Ny fördjupning är under framtagande med anledning av planering för Norrbotniabanan. Inriktningen är utveckling av Sävar som modernt stationssamhälle och tillväxt enligt scenario för bebyggelseutvecklingen. Den nya planavgränsningen omfattar ett större område än gällande plan. Arbetet är koordinerat med planering för Norrbotniabanan.

 

Fakta om fördjupningen för Sävar

Antagande

Antagen KF 1995.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell. Ersätts av pågående ny översiktsplanefördjupning när denne vinner laga kraft. Samråd beräknas ske 2018.

Avgränsning

Planområdet omfattar Sävar tätort med expansionsområde. 

Planens bärande teman

Bärande teman i kommande plan infrastruktur och stationsläge, bebyggelse, centrumfunktioner.

Särskild  upplysning 
Kontakt

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 52 hanna.jonsson@umea.se

Prenumerera på sidan

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Sidan har granskats 2018-10-11

Sidans kortadress: www.umea.se/plansavar