Cirkulationsplatser

Cirkulationsplatser ställer högre krav på de material som används i konstruktionen.

De högre kraven beror dels på att trafikmängden i en cirkulationsplats blir betydligt större än trafikmängden på till- och frånfarter, dels på svängande trafik som sliter betydligt hårdare på konstruktionen. Påfrestningarna beror i hög grad på cirkulationsplatsens radie, ju mindre radie desto större effekt av den svängande trafiken. På den närmaste delen av till- och frånfarter ökar också slitaget på grund av zoner med acceleration och inbromsning.

ritning på cikulationsplats

Cirkulationsplats är beteckningen på hela anläggningen, medan rondell är den icke trafikerade ytan i mitten, se figur ovan (Källa: ”Mall för förstudie av cirkulationsplatser”, Lunds TH 2006, examensarbete).

Krav

Rondell

Ur driftsynpunkt ska rondell och refuger utformas för att minimera driftinsatser. Planteringar, flaggstänger och träd ska undvikas.

Rondellen bör utformas så att sikt kan uppnås mellan anslutningar.

Inspända ytor

Samtliga körbara ytor av natursten och betongmarksten ska spännas in med granitkantstöd. Om ytan ska trafikeras av måttlig trafik kan det räcka med att sätta stenarna i grus och foga med grus. Speciellt viktigt är att beakta den inre överkörningsbara ytan som ofta anläggs i natursten eller betongmarksten, för att ge snäva radier för personbilar och därmed en lägre hastighet, men ändå ger möjlighet för bussar och annan tung trafik att passera. Vid många passager av bussar och tung trafik ska natursten och betongmarksten som sätts i grus undvikas. Det finns till exempel andra lösningar med CG eller platsgjuten markbetong.

Typritningar för olika varianter av platsgjuten markbetong finns i Betong på mark. Vid användning av platsgjuten markbetong ska det alltid observeras att det kan finnas svårigheter med återställning efter ledningsgrävningar.

Kantsten

Kantsten i cirkulationsplatser ska vara av granit. Kantstenen sätts i ”jordfuktig” betong med motstöd av betong, se Gatubyggnad – kantstenar.

Den yttre kantsten som avgränsar den överkörningsbara inre ytan ska vara RF 2, det vill säga fasad granitkantsten med visning 6 centimeter.

Den inre kantstenen som avgränsar den överkörningsbara inre ytan mot rondellen ska vara RF 2, det vill säga fasad med kantstensvisning på minst 10 centimeter.

Om cirkulationsplatsen helt saknar överkörningsbar inre yta ska den inre kantstenen även då vara RF 2, det vill säga fasad med kantstensvisning på minst 10 centimeter.

Cirkulationsplatser med dike som avvattning

I cirkulationsplatser med dike som avvattning och där yttre kantsten ej finns, används valmade plattor som sido­begränsning. Bakom plattorna ska det finnas ett motstöd i form av en hårdgjord yta på cirka 50 centimeter.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: (2015-12-01)

Sidan publicerades