Norrsken över Umeå stad fotograferat med drönare.

Foto: Fredrik Larsson

Umeå – en av Sveriges minst segregerade städer

Umeå sticker även ut positivt när man mäter värden som trygghet, tillit och social hållbarhet. Men den positiva utvecklingen är inget självspelande piano. Under maj och juni månad hålls det dialoger mellan medborgare, politiker och tjänstepersoner för att ta fram nya förslag och åtgärder för att den goda utvecklingen ska fortsätta.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Men Umeå påverkas också av globala och nationella trender som leder till ökade socio-ekonomiska klyftor och en större uppdelning av var människor med olika ekonomiska förutsättningar bor.

Flera typer av insatser

Umeå kommun har under ett antal år medvetet arbetat med att minska och motverka segregation. Insatserna sker på bred front, från att skapa goda och jämlika skolmiljöer och öka tryggheten i det offentliga rummet, till att planera för en blandad stad med naturliga mötesplatser.

Lyssna på alla röster

Segregationsfrågan är stor, komplex, och berör hela samhället. Därför är det viktigt att motåtgärder utgår från en nyanserad problembild, som utvecklas tillsammans med många olika aktörer. Här är det extra viktigt att lyssna till alla röster. Därför väljer Umeå kommun att organisera en medborgardialog om segregation.

Skapa förutsättningar och förståelse

Dialogen ska skapa förutsättningar för motstående perspektiv att mötas i ett respektfullt, konstruktivt samtal. Förhoppningen med dialogen är att fånga upp det engagemang – men också den spänning – som rör sig runt frågan segregation. Umeå kommun vill utveckla en mer nyanserad problembild av segregationens orsaker och effekter. I mötet mellan människor skapas förståelse för varför vi kan se så olika på samma frågor, och det i sin tur gör det möjligt att ersätta konfrontation med samarbete.

Ord men också handling

Att dialogen leder till prat är viktigt i sig, men det ska också leda till verkstad. Arbetsträffar ska leda till konkreta och genomförbara förslag på åtgärder för att minska och motverka segregation i Umeå, och därmed bibehålla Umeås undantagsstatus som en av Sveriges minst segregerade städer.

Mer information om dialogen

Umeå kommun har arbetat med att organisera dialogen sedan oktober 2021. Arbetet har skett i samarbete med ett flertal olika föreningar som tillsammans med Umeå kommun har tagit fram en fråga som är utgångspunkten för dialogen ”Hur kan vi tillsammans arbeta för att Umeå ska vara en jämlik kommun utan segregation, där alla känner sig trygga och delaktiga i samhället?”. Den frågan har 93 umebor fått svara på under djupintervjuer. De intervjuade är medborgare, tjänstepersoner och politiker, från olika stadsdelar, av olika åldrar, med olika ursprung och yrkesbakgrunder.

Utifrån intervjuunderlaget har ett antal viktiga frågor som rör olika aspekter på segregation utkristalliserats. Dessa kommer att diskuteras under fyra arbetsträffar som äger rum i maj och juni, dit olika medborgare, politiker, tjänstepersoner och föreningsföreträdare kommer att bjudas in. Tanken är att alla perspektiv som kommit fram i intervjuerna också ska vara representerade i rummet när de fortsatta dialogerna förs.

Sidan publicerades