Svenska för invandrare (sfi)

På Umevux SFI (Utbildning i svenska för invandrare) får du möjlighet till individanpassat lärande och olika vägar till att nå ditt studiemål. Utifrån din ansökan föreslår vi en möjlig studieväg som passar dig. Hos oss får du låna en bärbar dator under dina studier.

Du måste ha svenskt personnummer eller samordningsnummer för att kunna ansöka till Umevux sfi.

Dagkurs

 • Du läser svenska dagtid
 • Du har lektioner 15 timmar i veckan enligt schema och du förväntas också studera hemma och på Lärcentrum i skolan under lektionsfri tid.
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Vänligen kontakta oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen

Day course

 • You study Swedish daytime
 • You have lessons 15 hours per week and you are also expected to study at home and at Lärcentrum in school during lesson free time.
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • Please contact us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course

Närdistans

Våra närdistanskurser är till för våra elever som inte kan delta på lektioner varje dag på grund av exempelvis arbete, andra studier eller föräldraledighet, intyg på detta ska lämnas in vid ansökan.

 • Du måste kunna lägga ungefär 10 timmar varje vecka på dina studier
 • Varje vecka är det en obligatorisk lektion på plats i skolans lokaler. Övrig tid studerar du som elev i ett digitalt läromedel utifrån den kursplanering som du får av din lärare. Du får kontinuerlig handledning och hjälp av din lärare genom hela kursen. Uppföljning av dina studier sker regelbundet tillsammans med din lärare.
 • Förväntad kurslängd är 20- 40 veckor beroende på kurs och studietakt.
 • För att studera våra närdistanskurser behöver du ha en grundläggande datorvana.
 • Förutom de obligatoriska lektionerna i skolan måste du också ha möjlighet att komma till skolan för att göra examinerande uppgifter.
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl.
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen.

Combined online and classroom

Our short-distance courses are for our students who cannot attend lessons every day due to, for example, work, other studies or parental leave, certificates of this must be submitted with the application.

 • You must be able to devote approximately 10 hours each week to your studies.
 • Every week there is a mandatory lesson on site in the school premises. The rest of the time you study as a student in a digital learning tool based on the course planning you receive from your teacher. You will receive continuous guidance and help from your teacher throughout the course. Follow-up of your studies takes place regularly together with your teacher.
 • Expected course length is 20-40 weeks depending on the course and pace of study.
 • To study our short-distance courses, you need to have basic computer skills.
 • In addition to the compulsory lessons at school, you must also be able to come to school to do examination tasks.
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email.
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course

Kvällskurs

Våra kvällskurser är till för våra elever som inte kan delta på lektioner under dagen på grund av exempelvis arbete, andra studier eller föräldraledighet, intyg på detta ska lämnas in vid ansökan.

 • Du måste vara på nivå C eller D för att ansöka till kvällskursen
 • Du måste närvara på en obligatorisk träff på en gång i veckan enligt schema mellan 17.00 och 19.00
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen
 • Du måste ha annan huvudsaklig sysselsättning för att läsa kvällskursen t.ex föräldraledighet, andra studier eller arbete och intyg på detta ska lämnas in vid ansökan

Evening course

Our evening courses are for our students who cannot attend lessons during the day due to, for example, work, other studies or parental leave, certificates of this must be submitted with the application.

 • You must be at level C or D to apply for the evening course
 • You must attend a mandatory one compulsory lesson a week according to schedule between 17:00 and 19:00
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email.
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course.
 • You must have another main occupation to study the evening course, e.g. parental leave, other studies or work, and a certificate of this must be submitted with the application.
Sidan publicerades