Lämna synpunkter på bygglov för nybyggad av mast, Hörneå 8:813

Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast på fastigheten Hörneå 8:813 har kommit till byggnadsnämnden. Du som är sakägare kan lämna synpunkter på byggplanerna senast tisdag 28 maj 2024.

Fastigheten ligger inom stadsplanen 2480K-P HÖ A2/36 och tänkt byggnation avviker från bestämmelserna avseende:

  • detaljplanen anger att föreslagen placering inte får bebyggas.

Frågor och handlingar

Har du frågor eller vill begära ut ansökningshandlingar, kontakta:

Bygglov
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Meddela att det gäller bygglovsärende BN 2024-000522.

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på byggplanerna, lämna dem skriftligt till oss.

  • Skicka mejl till bygglov@umea.se
  • Ange diarienummer: BN 2024-000522 och dina kontaktuppgifter.
  • Lämna dina synpunkter snarast, de måste ha kommit till oss senast tisdag 28 maj 2024.

Om du inte svarar i tid räknar byggnadsnämnden med att du inte har några synpunkter.

Kungörelse till många

Många personer är sakägare och ska meddelas om detta bygglovsärende. Vi kungör det här på kommunens anslagstavla och i lokalpressen istället för att skicka brev till enskilda sakägare. Det är enligt kapitel 9, § 25, plan- och bygglagen (2010:900).

Sidan publicerades