Information till externa utförare

Här finns information om sjuklön samt utbetalning av ersättning till externa utförare av personlig assistans.

Sjuklön för externa utförare

Utbetalning av ersättning för utförd personlig assistans

Sjuklön för externa utförare

Schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av Försäkringskassan täcker inte kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Detsamma gäller för personer som har beviljats personlig assistans enligt 9 § 2 LSS av kommunen. Assistansanordnaren ersätts för merkostnaden för sjuklön från kommunen motsvarande kostnaden för sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller någon av denne utsedd person genom fullmakt, ansöka om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk. Perioden som respektive ansökan avser bör ej överstiga en kalendermånad.

Ansökan hanteras i sedvanlig ordning av kommunens LSS-handläggare som fattar ett beslut om det ekonomiska stödet. Ingen separat faktura behöver skickas in, ansökan handläggs i sin helhet av LSS-handläggare.

Uppgifter som LSS-handläggare behöver för utredning

Ansökan ska innehålla

 • den assistansberättigades namn, personnummer och kontaktuppgifter
 • underskrift av den enskilde eller i förekommande fall av ombudet
 • fullmakt från den enskilde där det framgår vem som i dennes ställe har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen
 • kontaktuppgifter på eventuellt ombud
 • uppgift om till vilket konto som ersättningen ska utbetalas till
 • vilken adress beslutsmeddelande ska skickas till
 • den assistansberättigades (eller dess företrädares) intyg att assistans har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna
 • kopia av läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden. Hela intyget skall bifogas ansökan, känsliga uppgifter bör maskeras
 • uppgift om karensavdrag; datum för första sjukdagen, alternativt uppgift om varför karensavdrag i förekommande fall inte har gjorts.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

 • Uppgifter om den personliga assistent som har varit sjuk, namn och personnummer.
 • Kopia av sjukfrånvarorapport som visar när den ordinarie personliga assistenten har varit sjuk, signerad av den ordinarie personliga assistenten.
 • Kopia av tidrapport för utförd tid för den ordinarie assistenten som varit sjuk, signerad av den ordinarie assistenten. Detta för att vi ska kunna beräkna antalet sjukdagar.
 • Kopia av vikariens tidrapport, signerad av vikarien.

I de fall brukaren har sitt grundbeslut om assistansersättning ifrån Försäkringskassan, ska Försäkringskassans mall för tidsredovisning bifogas ansökan.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek

 • Uppgift om vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie personlige assistentens timlön. Detta styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på sjuklön i kronor, styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på semesterersättning i procent.
 • Uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent.
 • Uppgift om avtalsförsäkring i procent.
 • Uppgift om storlek på eventuell kollektivavtalad pension i procent.

Ansökan

Nedan finns ansökan om sjuklön att fylla i, skriva ut och skicka in. Du hittar även en fullmakt för ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro.

Ansök om sjuklön , 150.6 kB. (ifyllnadsbar pdf)

Fullmakt , 193.6 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllnadsbar pdf)

Ni kan använda någon av dessa två beräkningsmallar. Observera att den ena mallen används då karens uppges i kronor och den andra för då karens uppges i timmar

Mall för sjuklöneredovisning från externa utförare, kronor , 13.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, uppdaterad 2021-03-03)

Mall för sjuklöneredovisning från externa utförare, timmar , 13.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, uppdaterad 2021-03-03)

Blanketter skickas till

Umeå Kommun
Helena Holmlund
Box 3045
903 02 Umeå

Utbetalning av ersättning för utförd personlig assistans

Umeå kommun ger ekonomiskt stöd enligt schablon motsvarande Försäkringskassans grundbelopp. Det ekonomiska stödet betalas ut för utförda assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 LSS. För att säkerställa att den enskilde får den insats som är beviljad med det stöd som Umeå kommun betalar för ska assistansanordnare lämna uppgifter

 • för att styrka att anordnaren har tillstånd att utföra assistans
 • om relationen mellan den enskilde och assistansanordnaren
 • för att styrka anställning mellan assistenter och anordnare.

Assistansanordnaren ska även lämna underlag som styrker den utförda tiden samt vem som utfört assistans för den enskilde. Innan utbetalning kan ske, granskas underlagen som ligger till grund för fakturan som assistansanordnaren ställt till Umeå kommun.

Uppgifter ska lämnas av utförare eller den enskilde, efter utgången av varje månad och ska ha inkommit till Umeå kommun senast den 10:e varje månad. Med den enskilde avses den person som har beviljats assistans enligt 9 § 2 LSS.

Anmälan från arbetsgivare , 213.2 kB. (ifyllnadsbar pdf)

Begäran om betalningsmottagare och anordnare , 134.7 kB. (ifyllnadsbar pdf)

Sammanställning för ersättning av personlig assistans ( , 180.8 kB.ifyllnadsbar pdf)

Blanketter skickas till

Umeå kommun
Helena Holmlund
Box 3045
903 02 Umeå

Mer information

Källhänvisningar sjuklön

Högsta förvaltningsdomstolen (mål nummer 3963-10) fastslår att schablonbeloppet för assistansersättning från Försäkringskassan inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk.

Högsta förvaltningsdomstolen (mål nummer 6356-14) fastslår att för att få ersättning måste assistans faktiskt har utförts.

LSS-handläggare fattar beslut om det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 LSS.

 • Kontakt

  Sjuklön personlig assistans

  Vid frågor om sjuklön till externa utförare kontakta LSS-handläggare:

  Josefin Afola
  090-16 20 57
  josefin.afola@umea.se

  Sara Grind
  090-16 18 84
  sara.grind@umea.se

 • Kontakt

  Utbetalning av ersättning, personlig assistans

  Vid frågor om utbetalning av ersättning för utförd personlig assistans kontakta verksamhetsassistent:

  Helena Holmlund
  090-16 17 69
  helena.holmlund@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/utforareassistans