Gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan skolhuvudmän och kommuner i länet och övriga landet och för att säkerställa att lagkravet kring informationsplikt mellan skolhuvudmän och hemkommun kan uppfyllas finns Umeå kommuns kontaktuppgifter nedan.

Skollagen kap 15
Information till hemkommunen

15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.
Lag (2014:1002)

Kontaktpersoner i Umeå kommun

Elevs byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll och interkommunal ersättning, IKE, mottagare av information mm:
Elin Holmström
skoladministratör
090-16 12 20
elin.holmstrom@umea.se

Information om avhopp, mottagare av information:
Ronnie Eliasson
arbetsmarknadskonsulent
Aktivitetsansvaret
070-330 18 42
ronnie.eliasson@umea.se

Kontakt

Har du synpunkter/frågor om rektorers rapportering av elever från andra kommuner kontakta:

Nicklas Wallmark,
gymnasiechef,
Umeå gymnasieskola
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Mer information

Sidan publicerades