En person går bortåt längs med en bred stig i en skog.

Framkomlighet på leder kan vara begränsad under en period när arbetet att gallra i skogarna längs älven pågår.

Skog gallras för vitryggen och biologisk mångfald

Kommunen har börjat gallra längs älven på utvalda platser för att främja den hotade fågelarten vitryggig hackspett. I vissa friluftsområden kan framkomligheten vara begränsad längs med leder.

Vitryggig hackspett i buskage

Vitryggig hackspett

I området kring Klabböle Energicentrum och vandringsleden mellan Stornorrfors och Sörfors IP gallrar och röjer kommunen för att skapa en bra livsmiljö för vitryggig hackspett. Framkomligheten är begränsad under tiden och kommunen uppmanar nu besökare att hålla avstånd till maskinerna och respektera avgränsningar och varningsskyltar.

– Det blir besvärligt under några dagar, men på sikt blir det ännu trevligare att vistas i området. Det blir glesare mellan träden och lövträden kommer att dominera, vilket ger en luftigare och ljusare känsla, säger Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun.

Nyckelart

Vitryggig hackspett är en av de mest hotade fågelarterna i Sverige. Samtidigt är den en viktig nyckelart för många andra arter. Det betyder att vitryggen och vitryggens krav på livsmiljön gör att andra arter också hittar mat och hem.

Man uppskattar att cirka 200 arter av insekter, vedsvampar och fåglar gynnas av vitryggens krav på en lövdominerade skogar med grov död ved av framför allt al, sälg och asp.

– Därför är vitryggen så viktig för vår biologiska mångfald, säger Marlene Olsson.

Porträtt av naturvårdaren Marlene Olsson i en skog

– På sikt blir det ännu trevligare att vistas här, säger Marlene Olsson, naturvårdare, Umeå kommun.

Bra för klimatet

En stor biologisk mångfald i naturen är viktig inte minst för livsmedelsförsörjningen, men den är också avgörande för vår motståndskraft vid extremväder som blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår.

Med stor biologisk mångfald sker återhämtningen i naturen snabbare. Samtidigt kan skogen skydda mot exempelvis hetta under värmeböljor och minska risken för översvämningar och skred vid extrema regnmängder. Genom att ta tillvara och gynna lövskogen blir effekten också positiv för klimatet eftersom lövskog mildrar klimateffekterna.

– Vi gör åtgärderna för att gynna vitryggig hackspett men de är finns alltså även synergier med andra områden, säger Marlene Olsson.

135 hektar

Under två år kommer 135 hektar lövblandskogar eller lövdominerade skogar att gallras och naturvårdsröjas så att lövträden blir dominerande på båda sidor om Umeälven. På kommunens mark kommer kommunen dessutom skapa död ved av både löv och barrträd antingen som högstubbar eller ringbarkade träd.

Sidan publicerades