Karta över bergtäkt i Tjälamark 14:5

Planerat bryt-och verksamhetsområde i Tjälamark 14:5 avstyrks av miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Ingen utökad bergtäktverksamhet i Tjälamark 14:5

Miljö-och hälsoskyddsnämnden avstyrker Swerock AB:s ansökan om att utöka bergtäktsverksamhet, leda bort grundvatten med mera inom fastigheten Tjälamark 14:5. Det ska skydda grundvattnet i Vindelälvsåsen.

Swerock AB bedriver sedan tidigare bergtäktsverksamhet på fastigheten Tjälamark 14:5 och har låtit genomföra en hydrogeologisk utredning för att utöka sin verksamhet men resultaten från denna förändrar inte miljö- och hälso­skyddsnämndens bedömning i vattenskyddsfrågan.

– Vindelälvsåsen är en viktig grundvattenförekomst och är en av Sveriges största grundvattenresurser och huvud­vatten­täkt för Umeå kommun. Grundvattenförekomsten är därför mycket skyddsvärd. Det är av yttersta vikt att skydda grundvattnet mot föroreningar samt att skydda och säkra dricksvattenförsörjningen, både kortsiktigt och långsiktigt, säger Maja Westling (C), vice ordförande, miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Intrång i vattenskyddsområde

Föreslagen lokalisering av täkten innebär intrång i Vindelälvsåsens vattenskyddsområde och miljö- och hälso­skydds­nämnden anser därmed att val av plats är olämplig och inte förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip och regel om god hushållning. Det allmänna intresset med en tryggad framtida dricksvattenförsörjning för Umeå kommun är viktigare än etableringen av täktverksamheten menar nämnden och därför bör inte Mark- och miljödomstolen ge tillstånd för utökad verksamhet.

Sidan publicerades