Avgifter och regler Förskola

Du betalar för platsen och inte för den tid barnet är i verksamheten. Därför betalar du avgiften årets samtliga månader, även om barnet inte är i förskolan eller på fritidshemmet. Det är hushållets sammanlagda inkomst som påverkar avgiften.

Innehåll på sidan:

Meddela rätt inkomstuppgift

När ditt barn har fått plats ska du lämna inkomstuppgift för hushållet där ditt barn är folkbokfört så att vi kan beräkna rätt avgift. Är ni två vuxna i hushållet (folkbokförda på samma adress) ska båda logga in var för sig i e-tjänsten och lämna sin inkomstuppgift. Har ni delad faktura ska båda hushållen där barnet vistas uppge inkomstuppgift. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften fram till den månad uppgiften lämnas till kommunen.

Kom ihåg att uppdatera din inkomstuppgift när den förändras, oavsett när under året det sker. Har du inte uppdaterat inkomstuppgiften det senaste året, kommer du att få ett sms och mejl med påminnelse om att lämna ny inkomstuppgift. Lämnas inte ny inkomstuppgift kommer maxinkomst att registreras och du får betala den högsta avgiften.

Ny inkomstuppgift kan som tidigast uppges från och med första dagen i samma månad du inkommer med uppgiften till kommunen. Har du lämnat ny inkomstuppgift som påverkar avgiften efter att fakturan är skapad kommer eventuell justering av avgiften att ske på nästkommande faktura.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den?

Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Öppnas i nytt fönster.

Vad är ett hushåll?

Avgiften beräknas för det hushåll där barnet är folkbokfört och utifrån de inkomster som de vuxna i det hushållet har. Med hushåll menas ensamstående och makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress. Alla vuxna i hushållet ska redovisa sina inkomster, även den som inte är vårdnadshavare till barnet.

Förändrat hushåll?

Vid förändringar i hushållet, om du till exempel blivit ensamstående eller sambo, ska du anmäla det i e-tjänsten ovan. Om vårdnadshavare bor på olika adresser ska den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet vara fakturamottagare. Ändring av hushåll gäller från och med månaden efter uppgiften inkommer till kommunen.

Delad faktura vid gemensam vårdnad Öppnas i nytt fönster.

Vad menas med inkomst?

Avgiften baseras på hushållets inkomster per månad och före skatt. Inkomster som ska vara med i beräkningen är lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • sjukersättning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • omställningsstudiestöd (bidragsdelen)
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta-eget-bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd
 • pension (ej barnpension)
 • familjehemsersättning, arvodesdelen är skattepliktig
 • efterlevandeskydd

 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster
 • Dagersättning från Migrationsverket

Beräkna din avgift

Här kan du preliminärt beräkna vad din avgift blir. Det är viktigt att du fyller i rätt information i fälten för att rätt avgift ska visas. Det kan i vissa fall finnas andra faktorer som påverkar avgiften, beräkningen är därför alltid preliminär.

Vi tillämpar den statliga maxtaxan, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli.

Avgifterna gäller för både den kommunala förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt för de flesta fristående verksamheterna.

Högsta avgiftsgrundande inkomsten (inkomsttaket) är 56 250 kr. För inkomster över denna nivå är avgiften den högsta. Inkomsttaket höjs i januari varje år.

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 och så vidare. Du betalar avgift för högst tre barn.
Från 1 juli det år barn fyller tre år ändras avgiften då ett avdrag för allmän förskola tillkommer. Det innebär att först på julis faktura ändras texten till "Förskola 3-5 år" eller "Ped omsorg 3-5 år".

Avgifter 2024

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg, barn 1–5 år
Inkomsttak per månad 56 250 kronor

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

3 procent av inkomsten

1 688 kronor

Barn 2

2 procent av inkomsten

1 125kronor

Barn 3

1 procent av inkomsten

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor


Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg, barn 6–12 år
Inkomsttak per månad 56 250 kronor

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

2 procent av inkomsten

1 125 kronor

Barn 2

1 procent av inkomsten

563 kronor

Barn 3

1 procent av inkomsten

563kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

För barn 3–5 år som enbart går i allmän förskola (15 timmar per vecka) betalar du ingen avgift.

För övriga 3–5 åringar med plats på förskola och pedagogisk omsorg minskas avgiften med 25 procent automatiskt med anledning av rätten till allmän förskola. Det gäller från 1 juli det år då barnet fyller tre år.

Barn 1–5 år till föräldralediga har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Eleven har rätt till cirka 2 timmar per dag i fritidshem eller familjedaghem i direkt anslutning till skol­dagens slut och inklusive lunch, förutom lovdagar, studiedagar och sommaruppehåll. Avgift betalas under 12 månader enligt beslutad taxa. Schema för fritidstiden beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

Vårdnadshavare som har barn som varit frånvarande på grund av barnets egen sjukdom kan ansöka om avgiftsreducering. Avgiften kan då reduceras om barnet har en sammanhängande frånvaro på mer än 30 dagar. Reducering gäller endast för perioden som överstiger 30 dagar. Läkarintyg ska bifogas ansökan.

Barn som får förskoleplats på grund av att den behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka även om barnet är under tre år. Om barnet har behov av placering utöver detta betalas avgift för överskjutande tid.

Har du barn placerade i kommunal verksamhet och på någon av de fristående förskolorna Barnabo eller Solgläntan ska du kontakta Pedagogiska placeringsenheten. Du ska även kontakta den fristående förskolan barnet är placerat på för att undvika fel avgift.

Sidan publicerades www.umea.se/inkomstuppgift