Anmälan om utredning av elevfrånvaro

Av skollagen (7 kap. 19 a §) framgår att om en elev har upprepad eller längre tids frånvaro ska rektor skyndsamt utreda frånvaron, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig.

Anmälan om utredning av upprepad eller längre frånvaro för elev

Enligt skollagen (7 kap. 22 §) ska huvudmannen anmäla om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts till elevens hemkommun. För elever folkbokförda i Umeå görs anmälan till utbildningsförvaltningen i Umeå kommun.

Rutin för information om frånvaroanmälan och hantering från andra huvudmän än kommunala om inledd frånvaroutredning. , 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handläggning av ärendet

Anmälan tas emot och följs upp genom att underlag skickas ut till skolan där skolan redogör för uppgifter om utredning, elevens behov och åtgärder.

Begäran om komplettering , 108.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Då skolan/huvudmannen skickat in efterfrågade uppgifter följs dessa upp av Utbildningsförvaltningen i Umeå kommun genom att tjänsteperson bokar uppföljningsmöte med skolans rektor/företrädare för huvudmannen per telefon eller digitalt möte. Uppföljningen syftar till att säkerställa elevens rätt till utbildning och fullgörandet av skolplikten samt identifiera skolans behov av samordning med andra aktörer.

Ytterligare avstämningar kan bli aktuellt beroende på ärendets karaktär.

Samordning eller individuella åtgärder

Inom ramen för anmälan om inledd utredning av elevs frånvaro kommer skolan att bli tillfrågad om de ser behov av samordning från hemkommunen kring eleven (7 kap. 21 § skollagen).

Samordningen består i huvudsak av förmedling av kontakter till andra myndigheter och samhällsorgan. Samordning innebär inte att utbildningsförvaltningen tar över ansvaret för eleven eller planerar individuella åtgärder.

Eventuellt beslut om föreläggande gentemot vårdnadshavare

Under ärendets gång kan det i vissa fall bli aktuellt att inleda en process kring att förelägga vårdnadshavare att vidta åtgärder så att barnet/eleven kommer till skolan. Ett sådant beslut om föreläggande kan förenas med ett vite (7 kap. 23 § skollagen).

Ett beslut från Umeå kommuns utbildningsförvaltning gentemot vårdnadshavare innebär en slags varning. Om vårdnadshavarna inte efterlever det som beskrivs i beslut om föreläggandet kan Umeå kommun ansöka om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol.

Det är alltså Umeå kommun och inte skolan som beslutar om föreläggande gentemot vårdnadshavare.

Dokumentation

Handläggningen av ett sådant beslutsärende utgår från förvaltningslagens bestämmelser och kräver underlag och dokumentation från aktuell skola/huvudman.

Beslut om föreläggande förenat med vite fattas endast om det är tydligt att skolan har uttömt alla sina möjligheter att åstadkomma en lösning, för att få eleven till skolan på frivillig väg. Detta eftersom skolan har ett långtgående ansvar för att arbeta och vidta åtgärder med målet att få elever att komma till skolan. Därför behöver skolan kunna hänvisa till noggrann dokumentation i ärendet.

Det måste således vara tydligt att orsaken till att eleven inte fullgör sin skolplikt är att vårdnadshavare brustit i sina skyldigheter att få eleven till skolan, så att eleven fullgör sin skolplikt.

För att kunna ta ställning till om förutsättningar för att driva en process med föreläggande och eventuellt förenat med vite behöver hemkommunen, utbildningsförvaltningen få information om vad skolan har gjort för att få eleven tillbaka till skolan.

Sidan publicerades