Ersättning till förskoleverksamhet och grundskola i andra kommuner

Informationen är riktad till kommuner och fristående verksamhet som planerar att placera, eller redan har placerat, barn eller elever folkbokförda i Umeå kommun i sin förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola eller fritidshem.

Beslut om mottagande av barn/elev som är folkbokförd i annan kommun regleras i skollagen. Det är mottagningsgrunderna som styr regleringen av den interkommunala ersättningen mellan kommuner. Därför måste kommunerna klargöra i begäran om yttrande vilken mottagningsgrund som beslutet grundas på.

För fristående verksamheter i en annan kommun betalas ersättning på samma grunder som till fristående verksamheter i kommunen, det vill säga vanligtvis genom bidrag på lika villkor.

Begäran om yttrande när Umeå kommun tar emot barn/elev

När en ansökan om placering i Umeå kommun kommit in skickar handläggare begäran om yttrande till barnet/elevens hemkommun. Detta görs för att undvika dubbla placeringar och att få ett beslutsunderlag för mottagande kommun.

Hemkommunen ska ersätta den mottagande kommunen för barnet/elevens utbildning, så kallad interkommunal ersättning.

Ersättning till annan kommun som tar emot barn/elev

För att få interkommunal ersättning från Umeå kommun behöver mottagande kommun meddela att barnet tagits emot i mottagande kommuns verksamhet. Datum för mottagande behöver framgå. Interkommunal ersättning lämnas endast från datum för mottagande.

Umeå kommun önskar alltid att få yttra sig om mottagande av barn/elever i förskole- och skolverksamhet i en annan kommun. Både när placeringen avser särskilda skäl och önskemål från barnets vårdnadshavare.

Ersättning ges inte för dubbla placeringar i olika kommuner för samma period, avseende samma barn.

Kontakt

Handläggning förskola

Pian Rosell
090-16 12 83
pian.rosell@umea.se

Handläggning grundskola

Linda Hellquist
090-16 26 60
linda.hellquist@umea.se

Sidan publicerades