Gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan skolhuvudmän och kommuner i länet och övriga landet och för att säkerställa att lagkravet kring informationsplikt mellan skolhuvudmän och hemkommun kan uppfyllas finns Umeå kommuns kontaktuppgifter nedan.

Skollagen kap 15
Information till hemkommunen

15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvud­mannen snarast meddela detta till hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.
Lag (2014:1002)

Kontaktpersoner i Umeå kommun

Elevs byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll och interkommunal ersättning, IKE, mottagare av information med mera

Katarina Bång
administratör
090-16 12 20
katarina.bang@umea.se

Information om avhopp, mottagare av information

Aktivitetsansvaret
090-16 41 00
aktivitetsansvaret@umea.se
Besöksadress
Sveagatan 8

Kontakt

Har du synpunkter/frågor om rektorers rapportering av elever från andra kommuner kontakta:

Nicklas Wallmark
Biträdande utbildningsdirektör
Gymnasieskola, arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Sidan publicerades