Höghus på Öbacka och vy mot Umeälven

Åtgärdsprogram för miljömål beslutat

Kommunfullmäktige har beslutat om åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 efter en lång och stundvis het debatt. Det blev en omröstning som avgjordes med minsta möjliga marginal.

– Det här är ett väldigt bra beslut eftersom kommunen nu kommer vidare i det viktiga arbetet med insatser som behöver genomföras på miljö- och klimatområdet. Även om åtgärdsprogrammet är grundligt genomarbetat och väl avvägt så återstår mycket arbete i kommunens verksamheter och i kommande budgetbeslut för att ge programmet drivkraft, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det beslutade åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 har tagits fram utifrån de uppdrag kommunfullmäktige gav när miljömålen antogs i februari 2020:

  • att ta fram ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen
  • att i åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen avseende klimatavsnittet beskriva i vilken takt arbetet behöver genomföras så att det sker i enlighet med Parisavtalet

Miljömålen i Umeå kommun är indelade i fem fokusområden som täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhets­målen. Efter en genomförd remissomgång innehåller åtgärdsprogrammet färre åtgärder per temaområde för att fokusera på åtgärder med störst effekt. Vidare har åtgärder omformulerats för att vara så konkreta som möjligt och dessutom ingår åtgärder för de kommunala bolagen, som även anges som samarbetspart. Avsnittet ”Skog, stadsträd och klimatet” med kort beskrivning om skogens roll för klimatet har lyfts ut ur dokumentet.

Det var inte självklart att åtgärdsprogrammet skulle gå igenom. Under debatten ställde sig Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet bakom Moderaternas förslag om återremiss. Men, yrkandet fick bara 21 av 22 nödvändiga röster och därmed vann liggande förslag.

I yrkandet om återremiss berördes önskemål om tydligare kostnadsberäkningar för de olika förslagen i åtgärdsprogrammet, tydligare bedömningar av effekterna på miljö och klimat, men också uppgifter om skogens förmåga att lagra in kol inom kommunens gränser.

– Jag beklagar att det inte blev återremiss. I kommunfullmäktige behöver vi veta vad vi fattar beslut om vilka miljö- och klimatåtgärder som gör störst nytta och vilka kostnader som är förknippade med dessa åtgärder. Därför har vi sedan miljömålen beslutades 2020 betonat att dessa delar, liksom skogens betydelse för kolinlagring, tydligare måste redovisas i åtgärdsprogrammet. Men det redovisas alltså fortfarande inte, vilket är orimligt, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

Åtgärderna i programmet har tagits fram i dialog med berörda förvaltningar och kommunala bolag. Grunden för att genomföra åtgärdsprogrammet är att alla verksamheter i Umeå kommun ansvarar för att ta med åtgärderna i programmet in i sin egen verksamhetsplanering. Uppföljning och eventuell omarbetning ska ske varje år. Efter 2025 ska miljömålen ses över och vid behov uppdateras eller ändras.

Mer information

Läs mer om miljömålen och åtgärdsprogrammet 2022–2025: umea.se/miljomal

Sidan publicerades