Miljömål och åtgärdsprogram

Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå.

Miljömålen är indelade i fem fokusområden:

 • Klimat
 • Biologisk mångfald
 • Vatten
 • God Bebyggd miljö
 • Giftfri miljö

Klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar. För att begränsa den globala temperaturökningen till 2 grader och helst högst 1,5 grader, måste alla bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. En långsiktigt hållbar nivå är 1 ton per person och år, något som måste nås senast 2050 för att vi ska kunna leva upp till Parisavtalets mål.

Vi ska minska vår klimatpåverkan och vara fossilfria

 • Umeås tätort ska vara klimatneutral till 2030 och hela Umeå ska vara klimatneutralt 2040, det vill säga ha nettonoll* utsläpp av växthusgaser.
 • Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025, det vill säga ha nettonoll utsläpp av växthusgaser.
 • Transporternas klimat­påverkan i Umeå ska minska. Det ska ske genom att drivmedlen är fossilfria år 2030 och att det hållbara resandet ökar.
 • Umeås konsumtionsbaserade klimatpåverkan minskar till 2 ton koldioxidekvivalent per person till år 2040 och 1 ton till år 2050.

* Klimatneutralt Umeå innebär att senast år 2040 ska Umeå inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från Umeå ska vara minst 85 procent lägre år 2040 än utsläppen år 1990. (År 2030 Umeå stad enligt handlingsplan för Klimatneutrala Umeå 2030). Minskningstakten ska ske på ett sådant sätt att Umeå kommuns utsläppsutrymme inte överskrids. Utsläppsutrymmet utgår ifrån Parisavtalet och beräknas utifrån bästa tillgängliga forskning.

Biologisk mångfald

Levande skogar, rika odlingslandskap och andra naturtyper skapar viktiga miljöer för ett rikt växt- och djurliv och är en del av vår historia och kulturlandskap. Samtidigt är markerna attraktiva för exploatering och utgör viktiga resurser för vår välfärd, inte minst i en växande stad. Med mål för biologisk mångfald kan växt- och djurliv samt förmågan att leverera ekosystemtjänster förbättras.

Vi värnar naturen och det den ger oss

 • 2025 ska arealen brukad jordbruksmark, betesmark och kärnområden för rennäringen inte ha minskat jämfört med 2019 års nivå.
 • Senast år 2025 erbjuds minst 50 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och bolag.
 • Senast år 2025 erbjuds 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.
 • 2025 har en arbetsmodell för ekosystemtjänster implementerats så att biologisk mångfald bevaras och utvecklas.
 • Senast 2040 sköts alla utpekade natur­ och rekreationsområden efter en mångbruksplan så att deras värden bevaras och tillgängliggörs.
 • 2040 är 100 procent av värdefulla våtmarker fortsatt opåverkade utifrån 2019 nivå.
 • 2025 är andelen av kommunens skogar med klass­ning Naturvård orörd (NO) och Naturvård skötsel (NS) sammanlagt 20 procent och säkerställer en ekologisk funk­tion. Andel skog som brukas med hyggesfria metoder ökar.
 • Senast 2025 har alla grund­skolor tillgång till skolskog och odlingsmöjligheter.

Vatten

I Sverige har vi gott om vatten och relativt bra vattenkvalitet jämfört med övriga Europa. En god vattenkvalitet är viktigt för att gynna ett rikt växt- och djurliv samt för kommande generationers livskvalitet. Det här gäller både dricksvatten för oss människor som bor här, men även en bra kvalitet på vattnet för den biologiska mångfalden, för badvatten med mera.

Vi värnar om vattnet som en livsviktig resurs

 • Senast 2040 har alla allmänna och större enskilda vatten­täkter ett gott skydd.
 • Allmänhetens tillgänglighet till kustens strandlinje ska inte minska.
 • 2025 ska minst Sävaråns avrinningsområde ha goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
 • 2027 ska våra yt- och grundvattenförekomster ha god status.

God bebyggd miljö

Den bebyggda miljön i Umeå kommun ska fylla invånarnas och samhällets behov, erbjuda trivsamma, hälsosamma livsmiljöer och bidra till en totalt sett hållbar utveckling. Vi behöver lokalisera, utforma och underhålla byggnader samt grå och grön infrastruktur. På så sätt bevaras och utvecklas miljö och kulturvärden. Det bidrar till långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser.

Vi utvecklar en attraktiv och hälsosam kommun med stadigt minskande miljöbelastning

 • År 2025 är andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort.
 • År 2040 är luften i Umeå så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
 • År 2025 är gröna stråk och områden utvecklade i Umeås tät­ orter med nya och befintliga parker och gröna offentliga rum för alla, vilket säkerstäl­ ler god social och ekologisk funktion i staden.
 • År 2025 har Umeås invånare god tillgång och tillgänglighet till parker, torg och rekreationsmiljöer med god ljudmiljö.
 • År 2025 har Umeå byggnader med låg energianvändning och miljöpåverkan.
 • År 2025 ska tillsyn och skydd av kommunens kulturmiljöer ha stärkts och antalet objekt med bristande underhåll ska ha minskats.

Giftfri miljö

För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. Regler, förbud och begränsningar har resulterat i att utsläppen av flera kända miljöföroreningar har upphört eller minskat under senare år. Men de långlivade ämnen som spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid och är därmed en risk
för människors hälsa i framtiden.

Vi minskar förekomsten av ämnen som skadar hälsa eller miljö

 • Andelen upphandlingar med ställda miljökrav om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen ska öka till 2025.
 • Senast år 2025 är alla skolor och förskolor samt övriga kommunala verksamheter som riktar sig till barn och unga i Umeå kemikaliesmarta.
 • Senast år 2025 är förorenade områden med mer än måttlig risk undersökta och vid behov åtgärdade.
 • Senast år 2025 har särskilt farliga kemikalier ersatts eller fasats ut.

Åtgärdsprogram

Umeå kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram som ska leda till att vi når miljömålen. Åtgärdsprogrammet beslutades av kommunfullmäktige den 28 november 2022.

Ett av många program och planer

Åtgärdsprogrammet beskriver för Umeå kommuns verksamheter och bolag vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen har rådighet. Åtgärdsprogrammet är ett av många program och planer som bidrar till miljömålen.

Läs mer om åtgärdsprogrammet och andra program och planer för miljömålen

Globala och nationella miljömål

Umeå kommuns lokala miljömål täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhets­målen.

Globala mål - Agenda 2030

Det lokala och globala arbetet för att nå FN:s 17 globala mål för klimat, miljö och hållbarhet kallas Agenda 2030. Under 2018 gjorde kommunen en kartläggning och nulägesbeskrivning av Agenda 2030 i Umeå. Den ger både överblick och konkreta exempel på hur vi samverkar för att nå målen.

Kartläggning av arbetet med Agenda 2030 , 4.4 MB.

Nationella och regionala miljömål

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden.

Ekologisk hållbar utveckling ska

 • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
 • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
 • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
 • trygga en god hushållning med naturresurserna
 • lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Har du frågor om miljömålen och åtgärdsprogrammet?

Sök bland frågor och svar

Sidan publicerades www.umea.se/miljomal