Kommunen ifrågasätter anmälningsplikt

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott motsätter sig den föreslagna anmälningsplikten för kommunanställda när det gäller personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Ett oenigt utskott beslutade skicka en skrivelse till regeringen där man anger att anmälningsplikten kan utgöra ett hinder för kommunen att fullgöra sitt uppdrag.

Person slår nummer på telefon.

– Regeringens förslag riskerar att skada tilliten i samhället och kan leda till att människor i Umeå undviker att ta stöd av socialtjänst, inte låter sina barn gå i skola eller slutar använda våra bibliotek. Det är orimligt. Alla invånare i Umeå måste kunna känna trygghet i sina kontakter med kommunens anställda, säger Janet Ågren (S), kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

I Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna anges att ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

I skrivelsen från Umeå kommun som har tillkommit genom ett så kallat nämndsinitiativ från Vänsterpartiet, anges att förslaget som innebär att personal på skolor, förskolor och fritidsgårdar, inom socialtjänst och bibliotek ska anmäla barn och vuxna bryter mot demokratiska principer och yrkesetiken inom berörda professioner. Därtill är risken uppenbar att anmälningsplikten kan komma att strida mot befintlig lagstiftning inom flera områden.

I skrivelsen står det vidare att många av de medarbetare som skulle beröras av förslaget arbetar inom yrken där förtroende är en förutsättning för att utföra sitt arbete. Det aktuella förslaget skulle allvarligt skada detta förtroende. Det skulle dessutom innebära en svår stress och försämrad arbetsmiljö för kommunens medarbetare.

Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, reserverar sig mot beslutet och anser att utskottet går händelserna i förväg.

– Regeringen vill utreda vilka skyldigheter offentliganställda ska ha att meddela polisen om de upptäcker utländska medborgare som befinner sig i landet utan tillstånd. Det pågår nu en utredning där man även ska se över möjliga undantag för en eventuell anmälningsplikt. Redan i dag är offentliga tjänstemän skyldiga att anmäla personer i vissa situationer, exempelvis när barn misstänks fara illa. Umeå kommun borde avvakta det normala remissförfarandet, och yttra sig när det finns något att ta ställning till, säger Anders Ågren.

Utöver beslutet om skrivelsen till regeringen avslog utskottet ett förslag om att Umeå kommun ska gå ut med direktiv till anställda där de uppmanas att inte följa anmälningsplikten.

Sidan publicerades