Rundbalar med ensilage i vit plast

Kommunen vill jämställa stöd till lantbrukare

Förändringar i områdesindelningen för det nationella stödet och kompensationsstödet för norra Sverige ger ojämn fördelning av stöd till lantbrukare i Umeå kommun. Det slår i vissa fall hårt och behöver rättas till, skriver kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i en skrivelse till Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

– I en dialog med LRF har vi blivit varse om att den nya områdesindelningen leder till minskad ersättning till en del lantbrukare i kommunen. Till det kommer den rådande situationen med inflation som också drabbar många. För Umeå kommun är det viktigt att vi ur ett hållbarhetsperspektiv men även ett beredskapsperspektiv bibehåller produktion av lokalproducerad mat. Därför vill vi se en justering av områdesindelningen så att våra lantbrukare får likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Den nya områdesindelningen syftar till attåterspegla de olika odlingsförhållanden som finns i landet, där områden med sämre förutsättningar får högre stödbelopp. 2016 genomfördes med hjälp av temperaturmätningar en förändring i områdesindelningen som ledde till att många lantbrukare i länet fick förbättrade ersättningar, men där ett fåtal lantbrukare fick stora sänkningar i stödbeloppen. Dessa lantbrukare verkar i Umeå och Skellefteå kommuner på platser som har kommit att kallas för ”öar” i stödområdesindelningen, alltså en handfull mindre geografiska platser som anses ha högre medeltemperatur och därmed bättre förutsättningar att bedriva produktion än sina kollegor i grann­församlingarna.

De gårdar i Umeå och Skellefteå kommuner som ligger i dessa öar är inte så många till antalet, men det rör sig framför allt om mjölkgårdar där det nationella stödet per liter mjölk gör stor skillnad för den enskilda lantbrukaren. Förutom den ekonomiska konsekvensen med lägre ersättningar så påverkas också grundläggande förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten, som sämre möjligheter hos banker och långivare.

Kriget i Ukraina har påverkat förutsättningarna för lantbruk i hela Sverige. De kraftigt höjda priserna för insatsvaror som exempelvis foder, gödsel, diesel och plast har drabbat kommunens lantbrukare hårt och många riskerar konkurs. Enligt skrivelsen från Umeå kommun handlar det inte längre om lantbrukarnas möjligheter att investera, utan om att få företagen att överleva.

Umeå kommun ser det som viktigt att värna länets och kommunens lantbrukare och därmed den lokala mat­produktionen. Det är viktigt utifrån alla hållbarhetsaspekter, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt, men också ur ett krisberedskapsperspektiv.

Umeå kommun vill därför poängtera vikten av att öarna i stödområdesindelningen tas bort och i stället inkluderas till omgivande stödområdesindelningen, så att de drabbade lantbrukarna ges samma förutsättningar som sina grann­kollegor att fortsatt bedriva sin samhällsviktiga verksamhet.

Sidan publicerades