Vatten tappas upp i ett glas.

Samarbete om framtidens vattenförsörjning fortsätter

Vattentäkten i Umeälvsåsen ser mycket lovande ut när det gäller möjligheten att säkerställa den framtida vattenförsörjningen i Umeå kommun. Därför har kommunfullmäktige i Umeå beslutat fortsätta den samverkan som har utvecklats mellan kommunerna i Umeå och Vännäs för att arbetet med vattentäkten ska drivas vidare.

– Vattenförsörjningen är en nyckelfråga för Umeå som växande stad. Resultaten från arbetet med vattentäkten i Umeälvsåsen ser så här långt riktigt bra ut, men det är också väldigt mycket som återstår i form av undersökningar, tillståndsansökningar, anläggningsfrågor med mera innan allt kan vara på plats. Det här arbetet tar tid och därför är det viktigt att kommunfullmäktige ger fortsatt grönt ljus så att processen kan fortsätta, säger Janet Ågren (S), andre vice ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Det regionala bolaget Vakin har sedan 2017 i samverkan med Vännäs kommun undersökt om Umeälvsåsen i Vännäs kommun kan användas som reservvattentäkt för att säkerställa vattenförsörjningen av tätorterna i Umeå och Vännäs. Behovet har senare utvidgats till att också inkludera en utökad kapacitet för den kontinuerliga vattenförsörjningen av Umeå tätort. Under rådande förhållanden och tillväxt finns kapacitet i nuvarande vattenförsörjningssystem för att försörja Umeå tätort med dricksvatten fram till 2050.

Sammantaget är utfallet av de undersökningar som har genomförts mycket positivt. Grundvattenförekomsten är riklig, den har en stor sammanhållen utbredning och levererar ett grundvatten som sannolikt kan beredas till dricksvatten. Vattentäkten är därmed mycket lovande för den framtida vattenförsörjningen ur ett tekniskt perspektiv.

Ett system för vattenförsörjning består av många delar och kräver olika typer av tillstånd och skydd. En eventuell exploatering av Umeälvsåsen kräver ett flertal fördjupade undersökningar och tillståndsprocesser. En eventuell anläggning ska dessutom finansieras, byggas, skötas om och utvecklas.

Då dessa aspekter ska utredas krävs en kontinuerlig information och samverkan med många intressenter som fastighetsägare, näringsidkare, kommunala tjänstepersoner, tillståndsmyndigheter och den politiska ledningen i Vännäs och Umeå kommun. Ett antal av aspekterna inkluderar tillståndsprocesser och civilrättsliga frågor när det gäller markrättigheter. Sådana ärenden kräver omfattande dokumentation, tar lång tid och kräver förhandlingar. Det kommer att krävas både ekonomiska och personella resurser för arbetet.

Beslutet i kommunfullmäktige handlar främst om att ge tjänstepersoner i de berördaorganisationerna mandat att fortsätta utreda förutsättningarna för en framtida gemensam vattenförsörjning. Nödvändiga beslut av principiell natur eller annars av större vikt ska avgöras av kommunfullmäktige i re spektive kommun.

– Att säkerställa vattenförsörjningen för nuvarande och kommande generationer är något av det absolut viktigaste vi har att göra. Genom detta så får våra tjänstemän, både i Umeå och Vännäs och i bolaget Vakin, ett tydligt uppdrag att fortsätta samverka och utreda för att säkra framtida gemensam vattenförsörjning ur Umeälvsåsen i Vännäs kommun, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

Kommunfullmäktige har beslutat

  • att Umeå kommun ska fortsätta samverka med Vännäs kommun för att utreda förutsättningarna för framtida gemensam vattenförsörjning ur Umeälvsåsen i Vännäs kommun och utredningarna genomförs för fortsatt vattenförsörjning eller för att säkra tillgången på reservvatten
  • att tjänstepersoner vid Vakin och i Vännäs kommun får i uppdrag att ta fram ett principförslag på hur kostnader och andra resursbehov som krävs för kommande utredningar ska fördelas mellan Vännäs kommun och Vakin så snart som möjligt, men senast 1 mars 2023
  • att frågor av principiell natur eller annars av större vikt ska lyftas för beslut till kommunfullmäktige i den kommun som berörs eller då det är nödvändigt i båda de samverkande kommunerna.
Sidan publicerades