Bilden visar en illustration av flygfoto över Tomtebo strand

Illustrationer visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter. Det är en av Umeås största detaljplaner med plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, till exempel handel och service.

Ny milstolpe för stadsdelen som utvecklas i samverkan mellan byggaktörer och kommunen

Mellan Nydalasjön och Universitetsområdet i Umeå planeras en nytänkande stadsdel med hållbarhet i fokus. Här skapas plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, handel och service. Nu har byggnadsnämnden godkänt detaljplanen för Tomtebo strand. Nästa steg blir ett antagande i kommunfullmäktige.

– Det här är en av de största planerna som vi arbetat med i Umeå, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande. Genom den här planen skapar vi viktiga förutsättningar för många att kunna leva ett hållbart liv i flera generationer. Stadsdelen är också en viktig pusselbit för att binda ihop Tomtebo med Universitetsstaden.

Med hänsyn till natur och hållbara transportmedel

Planen möjliggör för cirka 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter verksamhetsyta, med byggnader som huvudsakligen är 3–6 våningar höga. Detaljplanen tar hänsyn till betydelsen av Kolbäcken och den gröna korridoren, prioriterar hållbara färdmedel, och minimerar genomgående biltrafik. Ett centralt stråk för kollektivtrafik kommer att binda samman området och göra det lättillgängligt.

Efter inkomna synpunkter vid granskningen under våren 2022 har planen justerats för att förbättra trafiksituationen, särskilt vid Tomtebovägen och Tomteborondellen. Viktiga ändringar inkluderar utökning av vägområdet vid Tomteborondellen, breddning av området runt Kolbäcken och justering av Bäckbrons placering för att skydda bäckens naturliga flöde. Ett tidigare planerat torg vid Tomtebovägen planeras nu till en park.

– Samarbetet med byggaktörerna och de kommunala bolagen har varit en framgångsfaktor för att planen blivit så här bra. Eftersom vissa delar kopplat till hållbart byggande och social hållbarhet inte kan regleras i detaljplanen, kommer kvalitetsprogrammet att spela en avgörande roll i att omvandla planens goda intentioner till verklighet, säger Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Nu när byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen, skickas den vidare till kommunfullmäktige för antagande. Utvecklingen av Tomtebo strand kommer att ske i etapper över cirka 15 år. Det första som börjas med är infrastrukturarbete och den nya brandstationen under 2024 och därefter bostadsbyggnation från 2025.

Om Tomtebo strand
Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå. Med ett läge nära stadens centrala delar och naturområden ska Tomtebo strand bli en plats som möter framtidens höjda krav på hållbar stadsutveckling och där människor i alla åldrar trivs. Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter. Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro
vice ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Magdalena Blomquist
planarkitekt, Fysisk planering
Umeå kommun
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Sidan publicerades