En ny flygbildmontage över Tomtebo strand.

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil. (bild: White)

Tomtebo strand

En ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Tomtebo strand planeras i samskapande mellan Umeå kommun, sju byggaktörer och tre kommunala bolag (HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö samt Umeå Energi, Upab och Vakin), och med delaktighet av Umeåbor.

Aktuellt

Detaljplan kommer ut på granskning första kvartalet 2022

Förslag till detaljplan har varit på samråd och alla synpunkter har granskats. Alla synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse som presenteras i samband med att den bearbetade detaljplanen ställs ut för granskning. Flera kompletterande utredningar har gjorts och ytterligare har beställts. Bland annat fördjupningar om hållbara VA-lösningar för området, dagvattenfrågor och trafiklösningar. Detaljplanen beräknas komma ut på granskning första kvartalet. Fortfarande är det dock möjligt att börja bygga den kommunala infrastrukturen 2022 om planen inte överklagas. Byggstart för etapp 1 kan ske då 2023 med möjlig inflyttning 2024–2025. 

Planering för en grön stadsdel

Parallellt med detaljplanearbetet jobbar kommunen, de kommunala bolagen och byggaktörerna i fokusgrupper med frågor som rör exempelvis mobilitetslösningar, delningstjänster, design och innehåll i de så kallade hubbarna som ska finnas på Tomtebo strand. En annan fråga som är viktig när vi skapar en tät, ny stadsdel är det som kallas grönytefaktor. Grönytefaktorn är ett planeringsredskap och är en hjälp i vår ambition att bygga en tät stadsdel, men samtidigt planera för viktiga ekosystemtjänster som exempelvis hållbara dagvattenlösningar eller tillräckligt med grönska och grönytor för de boendes rekreation och utevistelse. Syftet är att bidra till goda livsbetingelser för människor, djur och växter genom att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, god jordkvalitet och vattenbalans samt rekreativa och lämpliga friytor.

Vill du vara med i utvecklingen av Tomtebo strand?

Pandemin har inneburit att vi inte ha kunnat genomföra dialoger/workshops på det vis vi hade velat den senaste tiden. Men vi planerar att komma igång igen så snart det är möjligt. Anmäl gärna intresse genom att skicka din mejladdress, så får du ett meddelande när det är på gång

Tomtebo strand i Klimatekot

Lyssna på tre experter om hur Tomtebo strand ska bli en internationell hållbar stadsdel - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Kommer vi att lyckas? Lyssna på podden Klimatekot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur kommer Tomtebo strand att se ut?

Hur kan det komma att se ut på Tomtebo strand? Se bilder av White arkitekter nedan.

Hur kommer Tomtebo strand att bli?

Se filmen som ger en bild av samrådsversionen av detaljplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den är cirka 5 minuter lång och visas på Youtube.

Klickar man på den här illustrationen öppnas en fem minuter lång film om detaljplanen för Tomtebo strand på Youtube

Klicka på bilden för att se filmen på Youtube

Hur ska Tomtebo strand bli hållbart?

Se filmen som beskriver hållbarhetsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hur vi ska uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet på Tomtebo strand. Den är cirka 5 minuter lång och visas på Youtube.

Klickar man på den här illustrationen öppnas en fem minuter lång film om detaljplanen för Tomtebo strand på Youtube

Klicka på bilden för att se filmen på Youtube

Tomtebo strand i 3D

Se Tomtebo strand i en 3D-animering.

Detaljplanen

Ta del av planbeskrivningen, plankartan, hållbarhetsprogram, miljökonsekvensbeskrivning med mera.

Detaljplanesidan för Tomtebo strand

Vanliga frågor och svar

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Översiktsplanen för Umeå, där kommunens tillväxtstrategier framgår, och fördjupningen för Universitetsstaden (där bostadsområdet Tomtebo strand ingår), samt fördjupningen för Nydala (som ska säkerställa att Nydalaområdet är för rekreation).

Kommunstyrelsens närings- och planeringsutskott tog den 21 februari 2017 beslut om att kommunen ska ta fram hållbarhetsprogram i Citylabmetodik  i samverkan med  sju byggaktörer. De beslutade även att detaljplanen också ska tas fram i samverkan. Se beslutet. , 233.3 kB, öppnas i nytt fönster. De tog också beslutet att godkänna det framtagna hållbarhetsprogrammet 2018-04-03, se beslut , 232.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Beslut om att påbörja detaljplan för Tomtebo strand togs av byggnadsnämnden den 17 november 2016.

Att bygga Tomtebo strand i linje med de strategier Umeå kommun har för hållbar tillväxt. Den övergripande idén är att Umeå ska skapa en tätare stad. Då minskar kostnader för infrastruktur och det blir fler människor som kan använda till exempel kollektiv­trafik och andra funktioner som vi redan har. Att bebygga Tomtebo strand följer tillväxtstrategierna, framför allt när det gäller femkilometersstaden och att skapa hög täthet i nya stadsdelar.

Tomtebo strand är en mycket stor detaljplan och det kommer att bli många olika byggaktörer. I etapp 1 är det HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö som kommer att bygga cirka 900 bostäder. Det kan också tillkomma andra byggaktörer för verksamhetsbyggnader. Det kommer att ta 15–20 år innan Tomtebo strand är helt färdigbyggt.

Planen möjliggör bostäder i blandade upplåtelseformer; till exempel hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter, kollektivhus. Målet är 50 procent hyresrätter och resten andra upplåtelseformer.

Intresseanmälan till bostäder sköts av respektive byggaktör i området. I etapp 1 är det HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö som kommer att bygga cirka 900 bostäder. Mer information om var du kan göra intressanmälan kommer via den gemensamma portalwebben www.tomtebostrand.se

Första inflyttning kan komma att ske 2024/2025.

Du kan vara med och påverka på olika sätt. Dialogen kommer både handla om hur vi ska skapa en hållbar stadsdel - socialt, ekologiskt och ekonomiskt men också om detaljplanen.

Läs mer om hur du kan delta

Nej. Ett grönt stråk kommer bevaras runt Kolbäcken, och genom stadsdelen från söder till norr (cirka 50–200 meter brett).

Det kommer att skapas en stor stadsdelspark (cirka 200x250 meter) där en del av skogen sparas och kompletteras med nya ytor. Parken utformas för att bli en mötesplats för boende och besökare i Tomtebo strand.

Det kommer också att finnas ett antal mindre parker. De blir viktiga i vardagen och ska erbjuda lugn, aktivitet och lek på olika sätt. De har även en viktig funktion att ta omhand dagvatten vid stora skyfall.

Gaturummen kommer att ha mycket träd och planteringar som också bidrar till att skapa en grön stadsdel.

Exakt hur mycket skog som kan bevaras i övrigt är svårt att säga i det här skedet. Men stora delar av skogen kommer att behöva tas ned.

Det planeras för fyra förskolor och en grundskola (F–6) med idrottshall.

Verksamhetslokaler för etablering av till exempel affär, kontor och annat typ av service och tjänster finns med i detaljplanen.

Mest yta för verksamhet finns utmed Kolbäcksleden – totalt cirka 70 000 kvadratmeter. Där kan det bli kontor, verksamheter och servicefunktioner som exempelvis inomhusidrott, laboratorium, sjukgymnastik, utbildningslokaler med mera.

Detaljplanen möjliggör även en ny brandstation i nordvästra delen av detaljplanen ut mot E4.

Det kommer också att skapas äldreboenden och gruppboenden på Tomtebo strand. De kommer att inrymmas i bostadskvarteren.

Det planeras i huvudsak för flerfamiljshus, men det kommer att kunna byggas stadsradhus i sydöstra hörnet av detaljplaneområdet.

Det planeras för cirka 3 000 bostäder som kommer att byggas i etapper under minst 15–20 år med start 2023–2024.

Genomförandet av Tomtebo strand börjar med projektering och anläggande av ny infrastruktur, det vill säga broar, vägar och ledningar med mera. Bostadsbyggandet påbörjas då nödvändig infrastruktur är färdigställd och kommer byggas i fyra etapper, där den första etappen är den södra delen av detaljplaneområdet (närmast befintliga Tomtebo). Genomförandetiden planeras till 15–20 år.

Tanken är att det ska finnas lösningar och service i området, som gör det lätt att leva hållbart på Tomtebo strand.

Det ska vara nära – till allt från förskola, naturupplevelser och busstrafik. Det ska vara enkelt att använda cykel eller buss för sina vardagsresor, men lite längre till den egna bilens parkering. Det kommer i stället vara möjligt att nyttja "pool-bilar" och lådcyklar. Och nära till leveranspunkter (paket/matkassar) för att minska behovet av biltransport.

Genom att det finns lösningar för delning av saker och återbruk uppmuntras till hållbar konsumtion.

Stadsdelen ska innehålla mötesplatser och förutsättningar för ett livaktigt föreningsliv vilket främjar social hållbarhet och möjlighet att tillbringa sin fritid i närområdet och också locka besökare från resten av staden till Tomtebo strand och Nydalaområdet.

Läs mer om hur Tomtebo strand ska bli hållbart Öppnas i nytt fönster.

Det ska vara enkelt av välja att gå, cykla eller åka kollektivt på Tomtebo strand. Centralt genom stadsdelen blir det en bussgata som utformas för hög framkomlighet för bussen, på den största delen av detta stråk får bilar inte köra. Det blir två busshållplatser i området och turtätheten kommer att vara hög.

Huvudvägnätet för cykel har gena sträckningar och i de största stråken får cyklisterna helt egna banor separerade både från fotgängare och biltrafik. Dessa huvudstråk utformas för en hög framkomlighet. I mindre stråk i lokalnätet blir det gemensamma gång- och cykelvägar och på gatorna med minst trafik samsas alla trafikslag; bilar, cyklister och fotgängare.

Det kommer att gå att köra bil i hela området men framkomligheten prioriteras lägre än för de hållbara trafikslagen (gång, cykel och kollektivtrafik). Det kommer inte att gå att korsa naturstråket med bil.

Tomtebo strand gör att trafiken på Tomtebovägen ökar. Samtidigt planerar kommunen för Malmvägens förlängning och den kommer att avlasta Tomtebovägen. Den är tänkt att byggas före det blir inflyttning till första etappen av Tomtebo strand.

Passage över Tomtebovägen (från Tomtebo strand till Coop) blir i plan, det vill säga ingen tunnel.

Detaljplanen föreslår ett "fjärde ben" i Universitetsrondellen in till Tomtebo. Den infarten är tänkt för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Den blir också in/utfart för biltrafik till verksamheter/boende i den nordvästra delen av Tomtebo strand (som byggs i etapp 4). Den trafikutredning som har gjorts visade på att ett "fjärde ben" i Universitetsrondellen inte kommer att skapa några framkomlighetsproblem på E4.

Nydalaområdet är ett av Umeås viktigaste och grönaste rekreationsområden. Här kan du läsa om utvecklings­planerna för området runt Nydalasjön: www. umea.se/nydala Länk till annan webbplats.

Tomtebo strand ligger inte inom Nydalas översiktsplaneområde – utan tillhör Universitetsstaden.

Läs om den översiktsplanen

Promenadslingan runt Nydalasjön blir kvar som den ser ut i dag. Den befintliga Olle Fiskares väg bevaras, och kommer fortsättningsvis vara en grusväg. Den får dock en ny sträckning i början av området som ligger närmast Tomtebo. Olle Fiskares väg knyts ihop med Carlskroken som i dag. En hel del del skog på andra sidan Olle Fiskares väg, upp mot Tomtebo strand, bevaras också.

Skogen mellan Olle Fiskares väg och sjön ingår inte i detaljplanen. Det finns dock möjligheter att, i samband med utvecklingen av Tomtebo strand, förbättra upplevelsen och tillgängligheten till promenadslingan runt sjön. Och kanske komplettera med en ännu mer strandnära stig, fler möjligheter till ombyte och aktiviteter. Dessa tankar kommer också redovisas i utvecklingsplaneringen för Nydalasjön: www. umea.se/nydalautveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vanliga frågor och svar om planeringsprocessen

Alla som vill får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan vid samrådet och sedan vid granskning Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna måste ha inkommit senast innan samrådstiden eller granskningstiden har gått ut.

Kommunen måste alltid lyssna på synpunkter från berörda. Kommunen ändrar sedan planförslaget, om det finns sådana skäl, med hänsyn till synpunkterna. Om kommunen inte ändrar i planen enligt synpunkterna, måste kommunen förklara varför de inte beaktas. Det görs i en samrådsredogörelse som presenteras i samband med att detaljplanen ställs ut för granskning.

Efter samrådet gås alla synpunkter igenom. Sedan ställer kommunen ut det eventuellt bearbetade förslaget till detaljplanför granskning. Där ingår också den samrådsredogörelse där kommunen redovisar inkomna synpunkter och hur de hanterats.

Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. De som yttrat sig under samrådet, och andra berörda, ska få ett meddelande om att planförslaget ska granskas. Planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor.

När granskningstiden gått ut sammanställer de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett gransknings­utlåtande och meddelar dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Därefter kan kommunfullmäktige anta detaljplanen för Tomtebo strand.

Om du är missnöjd med en detaljplan kan du överklaga kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. Du kan endast överklaga detaljplanen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Du kan vara berörd om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till planområdet. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till kommunen.

Jag vill ställa en fråga om Tomtebo strand:Fakta om Tomtebo strand

  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter (bruttoarea) verksamhet. Cirka 7 000 personer kan komma att bo och arbeta här.
  • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden, Universitetsstaden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydala. Och endast 3 kilometer från centrum.
  • Cirka 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
  • Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.
  • Tidplan: Samråd detaljplan sommaren 2020, granskning sommaren 2021 med beslut i kommunfullmäktige 2021. Då kan den kommunala infrastrukturen börja byggas 2022. Byggstart för etapp 1 kan ske 2023 med möjlig inflyttning 2024–2025. Det tar cirka 20 år innan hela stadsdelsområdet är klart.

Kortadress till den här sidan: www.umea.se/tomtebostrand

Sidan publicerades