Samverkansteam på specialistnivå för svårt sjuka barn och ungdomar

För de barn där det egna nätverket och befintlig samverkan inte räcker till behövs en utvidgad samverkan för att underlätta för barnet och familjen som helhet. Denna samverkan sker genom "Samverkansteam på specialistnivå för svårt sjuka barn och ungdomar". I teamet ingår representanter för Umeå kommun (socialtjänst, skola) och Region Västerbotten (BUP, primärvård, habilitering, barn- och ungdomscentrum).

Information till yrkesverksamma inom berörda verksamheter

Informationen vänder sig till medarbetare och chefer inom Umeå kommun (socialtjänst, utbildning) och Region Väster­botten (BUP, primärvård, habilitering, barn- och ungdomscentrum). Innan ett ärende lyfts till samverksansteam på specialistnivå ska

  • verksamheten fullt ut ha vidtagit de åtgärder som de enligt lag och befintliga styrdokument kan utföra inom den egna verksamheten, för att hitta lösningar för den aktuella situationen
  • samverkan mellan verksamheten och andra aktuella aktörer vara initierad, prövad och utvärderad vid upprepade tillfällen, för att hitta lösningar för den aktuella situationen
  • ärendet vara lyft uppåt i verksamhetens ledningsorganisation, för att hitta lösningar för den aktuella situationen
  • verksamheten trots ovan genomförda insatser, inte lyckats finna fullgoda lösningar för den aktuella situationen.

Det avser svårt sjuka barn som kan ha primära svårigheter av såväl medicinsk, psykiatrisk och/eller social karaktär, och där flera verksamheter är involverade i att ge insatser. Det kan också handla om barn där den huvudsakliga problematiken är svår att ringa in. Det kan vara att vårdnadshavares förmåga och ork blivit otillräcklig, att samarbetet med vårdnadshavare är svårt att etablera eller där samverkan mellan verksamheter inte varit möjlig att få till.

Kontakt

Kontakta teammedlem i din organisation för eventuell aktualisering i samverkansteam på specialistnivå:

Socialtjänst

Camilla Thunell
camilla.thunell@umea.se

Marie Thomas
marie.thomas@umea.se

Utbildning

Carina Söderström
carina.soderstrom@umea.se

Mattias Lindberg
mattias.lindberg@umea.se

Marie Aspfors
marie.aspfors@umea.se

BUP

Kerstin M Eliasson
kerstin.m.eliasson@regionvasterbotten.se

Primärvård

Karl-Gustav Forsberg
karlgustav.forsberg@regionvasterbotten.se

Barn- och ungdomshabilitering

Ulrika Wennmark
ulrika.wennmark@regionvasterbotten.se

Barn- och ungdomscentrum

Marjo Forsberg
marjo.forsberg@regionvasterbotten.se