Ny inriktning i dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Inriktningen handlar om att stödja personer med demenssjukdom att delta i aktiviteter inom fyra av fem områden utifrån FINGER-modellen: fysisk aktivitet, hälsosam kost, sociala aktiviteter och hjärngymnastik.

Vad?

Dagverksamheterna vänder sig till personer med mild till måttlig demenssjukdom, oavsett ålder, som bor kvar i det egna hemmet och inte är yrkesverksam. Den nya inriktningen i dagverksamheterna innefattar aktiviteter som utgår ifrån FINGER-studien.

Varför?

FINGER-studien beskriver att ett eventuellt insjuknande i demenssjukdom kan skjutas framåt i tiden genom livsstilsförändringar. Det handlar om samtidiga insatser inom fem områden: fysisk aktivitet, hälsosam kost, sociala aktiviteter, hjärngymnastik, samt kontroll av kärlrelaterade värden. Även för personer som redan insjuknat i kognitiv sjukdom kan det löna sig att göra dessa hälsofrämjande livsstilsförändringar.
Läs mer: FINGERS Brain Health Institute Länk till annan webbplats.

Hur?

Aktiviteterna som dagverksamheterna erbjuder stimulerar till fysisk aktivitet, att stärka och bibehålla personens funktionsförmåga, att personen kan bo kvar i sitt eget hem samt erbjuder anhöriga avlösning.

Mål: Öka möjligheten för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom att leva ett bra liv, med bibehållen livskvalitet och att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Involverade verksamheter: Dagverksamheterna inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Svenskt Demenscentrum.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 2023 - pågående

Strategier: Samarbeta, förebygga

Sidan publicerades