Skicka in överlämning annan skolhuvudman

Överlämning från grundskola med annan skolhuvudman till Umeå kommuns gymnasieskolor

Umeå kommuns gymnasieskolor har som målsättning att ge elever ett gott mottagande inför sina kommande studier. Enligt skollagen är avlämnande skola skyldig att lämna över uppgifter till elevens nya skola. Skyldigheten att lämna över uppgifter gäller bland annat när en elev byter skolform och/eller skolhuvudman.

På den här sidan önskar Umeå kommuns gymnasieskolor att få överlämnat de uppgifter som behövs från avlämnande grundskola med annan skolhuvudman i syfte att underlätta övergången för eleven till mottagande gymnasieskola.

Eleven bör vara antagen med bekräftad plats vid Umeå kommuns gymnasieskola när annan skolhuvudman skickar in en överlämning

Vi önskar att annan skolhuvudman endast skickar in underlag för överlämning om eleven är antagen och har en bekräftad plats i en kommunal gymnasieskola i Umeå kommun.

Följande dokumentation för följande elever behöver lämnas över senast 15 april

Informationen i denna överlämning från grundskolan som görs i april på berörda elever behöver vara mer omfattande och måste i större utsträckning likna den överlämningen som brukar göras i juni för att underlätta gymnasiets mottagande av eleven.

Dokumentation kring särskilda anpassningar gällande lokaler och/eller personella resurser, med åtgärdsprogram eller där bedömning görs att kontakt med gymnasieskola är nödvändig. Överlämning omfattar även dokumentation kring extra anpassningar, uppgifter om frånvaro samt om andra underlag/beslut/insatser finns som är av betydelse vid en övergång.

Överlämning berör följande elever:

  • När elev haft anpassad studiegång (exempelvis förkortade skoldagar eller att eleven inte deltagit i undervisning under samtliga veckodagar). ​
  • När elev varit placerad i särskilt undervisningsgrupp (till exempel AST-klass, liten grupp eller undervisats enskilt i ett eller flera skolämnen). ​
  • När elev saknar betyg (ej behörig till gymnasieskolan och eleven kommer med stor sannolikhet till Individuella programmet (IMA, IMS, IMV och IMY) bör tidig överlämning ske för att underlätta IM:s organisation. Frånvaro bör anges. ​
  • Övrig information som kan vara av betydelse för elevens fortsatta skolgång (till exempel hörselslinga, lokalbehov, behov av elevassistent).​
  • En mindre överlämning av information (görs även för de elever som skolan bedömer har behov av skyddade personuppgifter där mottagande skola behöver informeras.

Övriga överlämningar samt eventuella kompletteringar skickas in juni fram till midsommar​

  • Avlämnande grundskola med annan skolhuvudman gör en överlämning till gymnasiet för övriga elever som inte har berörts av överlämningsomgången i april.
  • Vidare kompletteras underlag för de elever som har haft överlämning i april. Skriftlig bedömning i ämnen ska medfölja eleven som saknar behörighet till nationellt program på gymnasiet (elev på introduktionsprogram; IMA, IMS, IMV och IMY).

Ifall eleven blir antagen vid annan skolhuvudman än Umeå kommun

Observera att överlämningar gällande elever som inte är antagen till en av Umeå kommuns gymnasieskolor gallras. Därför bör avlämnande skola alltid säkerställa och spara underlaget för överlämning på ett betryggande sätt under tiden eleven befinner sig mellan skolformer och läsår, ifall en annan skolhuvudman än Umeå kommun slutligen kommer att ta emot eleven.

Viktig information om bilagor i överlämningsformuläret

Tänk på att i möjligaste mån fylla i överlämningsformuläret med de efterfrågade uppgifterna för att minska behovet av att skicka in bilagor. Om bedömningen görs att relevanta bilagor ska medfölja överlämningen och skickas med, rekommenderas att det skapas en samlad bilaga. En samlad bilaga som till exempel innehåller åtgärdsprogram, skriftliga bedömningar, utredningar med mera. En bilaga kan skickas in i valfritt format men det rekommenderas att skicka in underlaget i PDF-format om möjligt.

Vad sker efter att en överlämning är inskickad?

Central samordnare för överlämningar till mottagande gymnasieskola i Umeå kommun tar emot det inskickade underlaget från avlämnande skola. Överlämningen kommer sedan att hanteras vidare i Umeå kommuns system för hantering av känslig barn-och elevdokumentation.

Skicka in överlämning

Via formuläret på länken nedan lämnar avlämnande grundskola med annan skolhuvudman än Umeå kommun över sina uppgifter till Umeå kommuns gymnasieskolor.

Överlämning från annan skolhuvudman (fristående skola/annan kommun)

Överlämning till gymnasieskola i Umeå kommun från annan skolhuvudman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödmaterial

Sidan publicerades www.umea.se/utforareutbildning