Förvaltningen ser över prissättning för fasta lokalförhyrningar

Fritidsförvaltningen har av fritidsnämnden tilldelats ett uppdrag att genomföra en översyn av fasta förhyrningar samt hyresnivåer för lokaler i fritidsförvaltningens anläggningar då nyttjandet av lokalerna förändrats över tid, exempelvis bedrivs företagsverksamhet i vissa kommunala anläggningar där kostnadsnivån behöver regleras.

Detta uppdrag omfattar endast den fasta uthyrningsformen som regleras genom hyresavtal och är utan direkt koppling till föreningsbidrag. Bakgrunden till beslutet är att efterfrågan och nyttjandet av lokalerna med möjlighet till fast förhyrning har förändrats över tid. Idag bedrivs exempelvis företagsverksamhet i vissa kommunala anläggningar där kostnadsnivån behöver regleras.

Kommer det påverka ideella föreningars kostnader?

Detta kommer inte påverka ideella föreningars verksamhet och kostnader i någon större utsträckning.

Skillnad mellan tillfälliga och fasta förhyrningar

Tillfälliga förhyrningar är den typ av förhyrning som kommunen erbjuder föreningslivet rörande verksamhetslokaler till subventionerade hyrestaxor på tillfälliga lokalförhyrningar under en begränsad tidsperiod. Denna uthyrningsform är kopplad till fritidsförvaltningens föreningsbidrag och bokas via bokning- och bidragssystem.

Fasta förhyrningar är den typ av förhyrning av löpande karaktär som regleras genom hyresavtal och som inte har någon direkt koppling till föreningsbidrag.

Sidan publicerades