Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning erbjuds elever som går i förskoleklass till gymnasiet i kommunala skolor och i fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun. Undervisning bedrivs av Kompetens­centrum för flerspråkighet (KCF) antingen som när- eller fjärrundervisning.

Grundskolan

Umeå kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska enligt skollagen (kap 10, 7§) Länk till annan webbplats. erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grund­läggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta. Nationellt minoritetsspråk kan läsas som ett första- eller andraspråk. Det finns separata kursplaner och kunskapskrav som ska användas. För samiska ska den kursplan som finns för Sameskolan användas.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Gymnasieskolan

Elever som ska påbörja eller går på gymnasiet har rätt att ansöka till kurser i ämnet modersmål. Kurser som erbjuds är modersmål 1, modersmål 2 och aktiv tvåspråkighet. Samtliga kurser omfattar vardera 100 poäng.

Eleven ansöker om modersmålsundervisning.

Rektor godkänner en elevs ansökan utifrån de krav som anges i skollagen;

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Elever på något av Introduktionsprogrammen som inte har ett godkänt betyg i ämnet modersmål årskurs 9 har möjlighet att ansöka om modersmål motsvarande årskurs 9.

Modersmålsundervisningen startar om det finns en lämplig lärare och fem elever som beviljats undervisning.

För elever som ansöker om modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken startar undervisningen oavsett om det finns fem elever eller inte.

Grundskolan

Modersmålsundervisning kan ges som elevens val, skolans val alternativt efter ordinarie undervisning.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebära att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen i enlighet med Umeå kommuns regler för skolresor. KCF bekostar busskorten.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Gymnasieskolan

Modersmålsundervisning erbjuds utanför timplanebunden tid och sker på Maja Beskowgymnasiet eller Dragonskolan.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Om eleven har praktik och därför inte kan delta i undervisningen är eleven ansvarig för att meddela modersmålsläraren så att eleven inte får ogiltig frånvaro.

För fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun görs beställningar enligt fastställda rutiner. Vårdnadshavare som önskar modersmålsundervisning vänder sig till elevens skola.

Information om modersmålsundervisning och rutiner för beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolan

Beställningsperiod för modersmålsundervisning läsåret 2023/2024 är 15 februari – 20 april. Beställning behöver bara göras för de elever som i dag inte har modersmålsundervisning, men som önska läsa modersmål kommande läsår. Använd beställningsformulär nedan. Elever som i dag läser modersmål behåller sin plats.

För nya elever i augusti som önskar läsa modersmålsundervisning skickas en beställning senast 31 augusti.

Rutin grundskolan , 56.7 kB.

Gymnasieskolan

För elever som nu går årskurs 9 och önskar läsa kursen Modersmål 1 läsåret 2023/2024 gör ansökan då de gör sitt gymnasieval på Gymnasiewebben 10 januari – 10 februari.

För elever som nu går årskurs 1 eller årskurs 2 och som önskar läsa någon av kurserna Modersmål 1, Modersmål 2 eller Aktiv tvåspråkighet läsåret 23/24 är ansökningsperioden 1 mars – 31 maj. Använd beställningsformulär nedan.

För nya elever i augusti som ej ansökt via gymansiewebben skickas beställning in senast 10 september.

Om nya elever börjar på skolan efter 10 september och önskar läsa modersmål kontakta KCF. Plats kan inte garanteras.

Rutin gymnasiet , 53 kB.

Sidan publicerades www.umea.se/utforareutbildning