Skicka in överlämning annan skolhuvudman

Överlämning till Umeå kommuns gymnasieskolor

Umeå kommuns gymnasieskolor har som målsättning att ge elever ett gott mottagande inför sina kommande studier. Enligt skollagen är avlämnande skola skyldig att lämna över uppgifter till elevens nya skola. Skyldigheten att lämna över uppgifter gäller bland annat när en elev byter skolform och/eller skolhuvudman.

På den här sidan önskar Umeå kommuns gymnasieskolor att få överlämnat de uppgifter som behövs från avlämnande grundskola med annan skolhuvudman i syfte att underlätta övergången för eleven till mottagande gymnasieskola. Målgruppen för en överlämning är för de elever som är i behov av stöd och det inkluderar, förutom elever som sökt och blivit antagna till nationella program, samtliga elever som söker IMV samt de elever som ska till Introduktions­programmen individuellt alternativ, yrkesintroduktion och språkintroduktion.

Eleven bör vara antagen med bekräftad plats vid Umeå kommuns gymnasieskola när annan skolhuvudman skickar in en överlämning

Vi önskar att annan skolhuvudman endast skickar in underlag för överlämning om eleven är antagen och har en bekräftad plats i en kommunal gymnasieskola i Umeå kommun.

Ifall eleven blir antagen vid annan skolhuvudman än Umeå kommun

Observera att överlämningar gällande elever som inte är antagen till en av Umeå kommuns gymnasieskolor gallras. Därför bör avlämnande skola alltid säkerställa och spara underlaget för överlämning på ett betryggande sätt under tiden eleven befinner sig mellan skolformer och läsår, ifall en annan skolhuvudman än Umeå kommun slutligen kommer att ta emot eleven.

Viktig information om bilagor i överlämningsformuläret

Tänk på att i möjligaste mån fylla i överlämningsformuläret med de efterfrågade uppgifterna för att minska behovet av att skicka in bilagor. Om bedömningen görs att relevanta bilagor ska medfölja överlämningen och skickas med, rekommenderas att det skapas en samlad bilaga. En samlad bilaga som till exempel innehåller åtgärdsprogram, skriftliga bedömningar, utredningar med mera. En bilaga kan skickas in i valfritt format men det rekommenderas att skicka in underlaget i PDF-format om möjligt.

Vad sker efter att en överlämning är inskickad?

Central samordnare för överlämningar till mottagande gymnasieskola i Umeå kommun tar emot det inskickade underlaget från avlämnande skola. Överlämningen kommer sedan att hanteras vidare i Umeå kommuns system för hantering av känslig barn-och elevdokumentation.

Information om överlämningsformuläret

Överlämningen kommer att gå till på liknande sätt som tidigare år där grundskolor med annan huvudman är Umeå kommun via ett formulär kan lämna över sina uppgifter till Umeå kommuns gymnasieskolor.

Överlämning från annan skolhuvudman (fristående skola/annan kommun)

Överlämning till gymnasieskola i Umeå kommun från annan skolhuvudman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödmaterial

Sidan publicerades www.umea.se/utforareutbildning