Studiehandledning

Fristående huvudmän som tecknat avtal med Umeå kommun med avseende på modersmål ges också möjlighet att köpa studiehandledning på elevens starkaste språk.

Beställningar inför läsåret 24/25

Skicka in senast 31 maj för att i möjligaste mån kunna organisera studiehandledningen efter önskemål. Efter den 31 maj behandlas beställningar löpande.

KCF behandlar beställningen och meddelar rektor och kontaktperson tillgång till studiehandledning, omfattning och studiehandledare.

Faktura för beställd studiehandledning faktureras i slutet av varje termin.

För att beställa studiehandledning av Kompetenscentrum för flerspråkighet skriv ut beställningsformuläret nedan och posta ifyllt formulär till:

Kompetenscentrum för Flerspråkighet
Veronica Sjödin
Fridhemsvägen 2
903 37 UMEÅ

Rutin grundskolan och gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever i grundskolan, anpassad grundskola samt gymnasiet och anpassad gymnasieskola kan få studiehandledning i skolans olika ämnen och kurser. Studiehandledning är till för elever som behöver stöd på sitt starkaste språk. Studiehandledningen ska leda till att eleverna inhämtar ämneskunskaper parallellt med att de lär sig svenska språket.

För att studiehandledningen ska bli framgångsrik för eleven krävs att

  • läraren först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper
  • insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov
  • skolan har kompetens om flerspråkighet
  • studiehandledaren och elevens lärare samverkar
  • undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande.

Studiehandledning kan ges inför, under eller efter en lektion. Hur studie­hand­ledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska. Den kan ges i form av extra anpassning som en del av elevens ordinarie undervisning eller som särskilt stöd.

Tillfällig insats

Studiehandledning på elevens starkaste språk kan också ges som en tillfällig insats i form av extra anpassning. Det gäller främst i två fall:

  • Eleven har goda kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men har aldrig tidigare arbetat med ett särskilt moment i det aktuella ämnet.
  • Eleven går delvis i förberedelseklass eller motsvarande och behöver en introduktion till ämnesundervisning i de ämnen hon eller han läser i sin ordinarie undervisningsgrupp.

Ansökan om studiehandledning görs av rektor eller av den rektor utser.

I skolförordningen framgår att:

Kap 5, 4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Studiehandledning enligt första eller andra stycket får ges i interaktiv form med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studiehandledaren är åtskilda i rum men inte i tid, om det inte finns någon lämplig person inom skolenheten som kan ge studiehandledning och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan.
Förordning (2020:779).

I Skollagen framgår att nyanlända elever i årskurs 7–9 särskilt ska beaktas.

Kap 3, 12 i § En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas.

Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet. Lag (2022:1315).

I gymnasieförordningen framgår att

Studiehandledning på modersmålet

Kap 9, 9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Studiehandledning enligt första eller andra stycket får ges i interaktiv form med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studiehandledaren är åtskilda i rum men inte i tid, om det inte finns någon lämplig person inom skolenheten som kan ge studiehandledning och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan.

Förordning (2020:780).

Resurser fördelas från Umeå kommun månadsvis till grundskolor utifrån resursfördelningsmodellen. För att resurser ska kunna fördelas krävs uppgift om nyanländ elev. Om en nyanländ elev har börjat på en fristående enhet utan att ha passerat mottagningen på Kompetenscentrum för flerspråkighet ska mallen ”Uppgifter om eleven , 83.9 kB, öppnas i nytt fönster.” skickas per post till KCF.

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Maja Beskowskolan
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Om en nyanländ elev har börjat på en fristående enhet utan att ha passerat mottagningen på Kompetenscentrum för flerspråkighet ska mallen ”Uppgifter om eleven , 83.9 kB, öppnas i nytt fönster.” skickas per post till KCF.

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Maja Beskowskolan
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Kontakt

Rochelle Waghorn
chef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Mirna Nasser
utvecklingsledare
070-257 58 92
mirna.nasser@umea.se

Veronica Sjödin
verksamhetsuvecklare
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/utforareutbildning