Dåvaanläggningen, Umeå, flygbild

Dåva företagspark: I förgrunden syns Umeå Energis kraftvärmeverk och bakom det Dåva DAC:s verksamhetsytor. Den stora gröna ”kullen” i mitten är den gamla deponin från 1974 som nu är avslutad och till vänster om den de aktiva deponierna för icke-farligt respektive farligt avfall. Uppe till vänster i bild skymtar Dåva DAC:s nyligen öppnade deponi för sulfidjord.

Avfallshantering vid Dåva bidrar till hållbar utveckling

Dåva Deponi och Avfall AB, logotyp

Dåva deponi och avfallscenter (Dåva DAC) har verksamheten förlagd till Dåva företagspark, en mil norr om Umeå. Här finns bolagets två avfallsdeponier och en nyöppnad deponi för sulfidjord.
Bolaget arbetar också med omfattande återvinning av olika slags avfall.

– Det vi gör här på Dåva bidrar till en mer hållbar avfallshantering och hjälper Umeå att växa, säger Jörgen Aronsson, bolagets vd.

Deponi för fortsatt tillväxt

Ett exempel är den speciellt utformade deponi för sulfidjord som öppnades i mars 2020 och som har gjort det möjligt för Dåva DAC att på ett miljösäkert sätt ta emot stora mängder av det förrädiska svavelrika lersediment som finns på många platser i Umeå. Det har till exempel grävts bort vid Västra länkens olika entreprenader och i olika byggprojekt i Umeå.

– Deponin är i dag ett måste om Umeå ska kunna fortsätta att växa, säger Jörgen Aronsson.

Vad är sulfidjord och hur kan den påverka miljön? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.sgu.se)

Två män står bredvid en grävskopa.

Jörgen Aronsson, vd, inviger den nya sulfidjorddeponin på Dåva tillsammans med Örjan Mikaelsson från bolagets styrelse.

Bidrar till logistik för framtiden

Dåva DAC är också med och utvecklar den nya järnvägsterminalen vid Dåva företagspark tillsammans med Umeå Energi och Inab.

– Med terminalens hjälp kommer vi att kunna flytta en stor del av transporterna från lastbil till järnväg och det minskar transporternas klimatpåverkan. Terminalen kommer också att bidra till att locka fler företag som jobbar med avfall till Dåva och ytterligare utveckla Dåva företagspark. Det är positivt både för Dåva DAC och Umeå kommun, framhåller Jörgen Aronsson.

Bolaget söker nu också tillstånd för en mellanlagringsyta för avfall på hamnområdet i Holmsund. Ursprungligen var denna tänkt för den kommande marksaneringen på Norrbyskär, men ytan kommer också att förbättra möjligheterna för en sammanhållen logistik för avfall och biobränslen som kommer med fartyg till och från Umeå.

Historia sedan 1974

Verksamheten på Dåva går tillbaka till 1974 då kommunens avfallshantering flyttade från Ersmarksberget samtidigt som kommunen startade avfallsförbränning på Ålidhem. Därefter har verksamheten bedrivits i ett flertal olika former med Umeå kommun eller Umeva som huvudman tills hanteringen helt knoppades av från Umeva 2013. Avknoppningen var en naturlig utveckling eftersom andelen kommunalt avfall hade minskat genom då återvinning av hushållsavfall ökade och deponeringen minskade. Deponiverksamheten hade också växt från en lokal till en regional resurs.

Lär dig mer om kommunbolagen

Kommunala bolag levererar också olika slags samhällservice till dig som bor i kommunen, till exempel; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, kollektivtrafik, hamnläggningar, parkeringar, kulturutbud och mycket annat. Några bolag ägs helt av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter. I en serie artiklar får du veta mer om bolagen i kommunkoncernen.

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Komplext arbete och stort upptagningsområde

Att driva en anläggning av denna storlek och komplexitet är i dag både kostsamt och kompetenskrävande. Utvecklingen går mot färre men större anläggningar som betjänar allt större områden. På så sätt blir kvaliteten bättre och möjligheten ökar att driva utvecklingen framåt inom avfallsområdet.

Det avfall som i dag tas emot hos Dåva DAC består främst av aska från Umeå Energis förbränningsanläggningar, förorenad jord från marksaneringar, olika former av byggavfall som inte kan återvinnas och industriella restprodukter för deponering. Upptagningsområdet är stort, för vissa avfall hela Norrland.

Avfallet klassas antingen som icke-farligt (IFA) eller farligt avfall (FA) och hanteras därefter, antingen till återvinning eller deponering. Icke-farligt avfall är inte helt ofarligt och deponeras fortfarande i hög grad även om utvecklingen går mot att säkerställa en miljösäker återvinning i högre grad. Farligt avfall återvinns inte utan deponeras med eller utan föregående behandling eller skickas vidare till externt omhändertagande.

Kompetens och lagarbete

Dåva DAC är måna om att hålla hög kompetens i arbetslaget, både erfarenhetsmässigt och utbildningsmässigt. Genom att arbeta tillsammans och dra nytta av olika erfarenheter har bolaget nått både goda resultat och under lång tid byggt upp en spännande och utvecklande ”kultur”. Både avfallet i sig och lagar för avfallshantering har förändrats, och kanske är det just det som gör att många stannar kvar i branchen länge. Från kollegor ute i landet hörs ofta; "Har man väl kommit in i avfallsbranschen, så stannar man i avfallsbranschen”.

– Vårt uppdrag är att på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt ta hand om föroreningar som inte ska finnas i kretsloppet och samtidigt skapa förutsättningar för Umeå att växa, säger Jörgen Aronsson.

Mer information

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) bildades 2013, har nio anställda och omsätter i dag drygt 62 miljoner kronor (2020). Läs mer om Dåva DAC på www.avfallscenter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Jörgen Aronsson
vd, Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB
090-16 15 10
070-394 15 10
jorgen.aronsson@avfallscenter.se

Gustaf Sjölund
marknadschef, Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB
090-16 15 42
070-916 15 42
gustaf.sjolund@avfallscenter.se

Sidan publicerades