"Ubmeje" skrivet i snö

Kommunen antar samiska namnet Ubmejen kommuvdna

Kommunen gör en ny ansökan till Lantmäteriet om att få Ubmeje godkänt som officiellt samiskt namn för Umeå, och vill också för egen del anta namnet Ubmejen kommuvdna. Kommunen ska också verka för att namnet Ubmeje används mer i det offentliga rummet, enligt beslut i kommunfullmäktige.

– Det här beslutet är ett viktigt erkännande av den historia vi har här i Umeå. De samiska grupperna i Umeå är mycket positiva till yrkandena i motionen. Minoritetslagen har dessutom stärkts sedan tidigare ansökningar och satsningar på urfolket samerna har ökat i Umeå kommun. Därför är vår bedömning att en ny ansökan till Lantmäteriet har goda chanser att beviljas, säger Gudrun Nordborg (V), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun, som står bakom motionen.

I motionen yrkades:

  • att Umeå kommun antar det samiska namnet Ubmejen kommuvdna
  • att Umeå kommun inventerar vad som har gjorts för att sprida bruket av Ubmeje och fortsätter att aktivt arbeta för att den spridningen ska öka, vilket till exempel skulle kunna ske genom att ta fram en samisk logotyp för kommunen
  • att Umeå kommun på nytt ansöker om att Ubmeje ska godkännas som officiellt samiskt namn för Umeå.

Enligt motionen bör de två första yrkandena kunna avgöras av kommunstyrelsen, det vill säga att Umeå kommun antar namnet Ubmejen kommuvdna, att kommunen inventerar vad som har gjorts för att sprida bruket av Ubmeje och fortsätter att aktivt arbeta för att den spridningen ska öka, vilket till exempel skulle kunna ske genom att ta fram en samisk logotyp för kommunen.

Angående det sista yrkandet i motionen, det vill säga att kommunen på nytt ansöker om att Ubmeje ska godkännas som officiellt samiskt namn för Umeå, har kontakt tagits med Sametinget som sedan 2018 officiellt är huvudman för samiska ortnamnsfrågor och även remissinstans för Lantmäteriet. Vid den förra ansökan till Lantmäteriet hade Institutet för språk och folkminnen den rollen.

Vid samrådet diskuterades om kommunen bör göra en ny ansökan till Lantmäteriet om geodata för namnet Ubmeje och det tillstyrktes. För att öka chanserna för ett positivt besked från Lantmäteriet föreslog samrådet att skyltning på umesamiska ska inledas så snart som möjligt.

Kontakt

Gudrun Nordborg (V)
ledamot (ersättare)
kommunfullmäktige
gudrun.nordborg@umea.se

Sidan publicerades