Illustration över Tegs centrum

Illustration från idéstudien över Tegs centrum. White arkitekter.

Så här kan Tegs centrum utvecklas

Umeå kommun har tillsammans med White Arkitekter tagit fram en idéstudie för att omvandla Tegs centrum. Förslaget i studien är att skapa ett mer levande Tegs centrum med fler bostäder, mer service och utrymme för fotgängare och cyklister. Idéstudien visar områdets potential och utgör en grund och vägledning för hur området kan utvecklas.

Omvandlingen av Tegs centrum är en del av projektet Innanför ringleden. De gamla Europavägarna byggs om till moderna stadsgator och skapar mer utrymme för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, nya byggnader och grönska. På Teg finns möjlighet att bygga nya bostäder för cirka 4 000 invånare genom omvandling av kvarteren längs Tegsesplanaden (gamla E4).

– Det finns stor potential att utveckla Tegs centrum till ett mer levande stadsdelscentrum för både boende, arbetande och besökare. Den barriär som trafikleden och de stora trafikplatserna är idag kommer till stora delar att tas bort. Då kan Västteg och Östteg knytas samman på ett helt annat sätt än i dag och Tegs centrum får en ännu viktigare funktion, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Idag fungerar Tegs centrum för vardaglig service för Tegsborna. Framför allt för bilister är centrumet lättillgängligt och användarvänligt. Idéstudiensyftar till att visa på möjligheterna att göra området mer tillgängligt också till fots, med cykel och buss, samt att ge plats för nya bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner. Fler människor kommer att arbeta och bo i närheten av centrumet vilket ger ett stärkt underlag för både befintlig och framtida service.

De viktiga målpunkterna som kyrkan, Coop, apoteket, BVC och vårdcentralen kan kompletterasmed till exempel restauranger och butiker. I hörnet Tegsesplanaden och Bölevägen föreslås ett högre hus för att markera centrumet. Idéstudien föreslår även att platser och torg samt en park nedanför Tegskyrkan skapas.

– Det är viktigt att komma ihåg att idéstudien visar en inriktning över hur Tegs centrum kan utvecklas. Det kommer inte att bli exakt som i skisserna, men förslaget hjälper oss framåt och skaligga till grund när vi arbetar vidare tillsammans med medborgare och fastighetsägare för att forma Tegs centrum, säger Janet Ågren.

Tidplanen för ombyggnaden av Tegs centrum är inte fastlagd. Mycket av marken är privatägd och genomförandet är därför till stor del beroende av fastighetsägarnas vilja att utveckla sina fastigheter.

Sidan publicerades