Kartillustration över Umeå stad med ringleden och programområdet är utmärkt.

Projektet omfattar de tidigare E4- och E12-sträckorna och anslutande områden innanför ringleden.

Innanför ringleden

Umeå kommun planerar att bygga om de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna. Utredningar om den framtida utformningen av stadsgatorna och anslutande mark pågår nu.

Ombyggnaden av gatorna kan påbörjas först efter att Västra länken är klar. Men i och med att vissa byggprojekt har påbörjats och planeras kan man säga att omvandlingen innanför ringleden redan är igång!

I stadsutvecklingsprogrammet ”Innanför ringleden” (från 2018) finns mer information om hur omvandlingen av vägarna kan ske, var förutsättningar finns för nya stadskvarter och vilka stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga för den tillkommande bebyggelsen.

AKTUELLT

Strukturplan för Teg

Arbete pågår med en strukturplan för Teg. Det är några vägval som behöver göras innan den är redo att presenteras för politiken innan sommaren. Strukturplanen visar områdets sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse samt dess koppling till omgivningen. Till skillnad från en detaljplan redovisar inte strukturplanen den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande. På så sätt kan strukturplanen sägas ligga på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan.

Namnsättning av vägarna innanför ringen

När ringleden är klar kommer Umeå komun ta över gamla E4:an (väg 503) och E12:an. Byggnadsnämnden har godkänt nya namn för delar av dessa gator. De nya namnen längs gamla E4:an är Tegsesplanaden, Hagaesplanaden och Sandaesplanaden. Nya namn längs E12:an är Stadsvägen, Ytterhiskevägen, Anna Grönfeldts gata och Älvsvägen. Järnvägsallén finns sedan tidigare. Se karta med de nya namnen.

Beslut om exploateringsersättning

Exploateringsersättning kommer tas ut inom omvandlingsområdet på Teg. Det innebär att de som är med och utvecklar området är med och tar delar av kostnaderna för till exempel vägar och parker. Exploateringsersättning har redan tagits ut i Skanskas projekt i kvarteret Motormannen och i Bostadens projekt i kvarteret Glosboken. 


Varför är omvandlingen viktig för Umeå?

I framtiden kommer ännu fler att bo i Umeå. Det kan vi vara rätt säkra på. Det innebär en rad möjligheter, men också utmaningar. Bland annat kommer ännu fler människor att röra sig längs våra vägar och gator.

Gamla E4 genom Umeå byggdes när trafiken var betydligt mindre. Då var det naturligt att resa i en egen bil. Om vi fortsätter så kommer inte alla att bilar att rymmas och det finns heller ingen plats att bygga nya eller bredare gator. Och för att vara helt ärliga –även om vi kunde så är det inte sättet som vi vill att Umeå ska växa på.

Vi vill att Umeå ska vara anpassat för fler typer av resande samtidigt som vi möjliggör utvecklingen av fler stadsmiljöer där människor vill leva, uppleva och verka.

När vi utvecklar genomfartsleden till en stadsgata som är anpassad för fler sätt att resa handlar en av de största förändringarna just om att vi skapar nya och attraktiva lägen. Istället för en transportsträcka för bilar möjliggör vi utvecklingen av nya stadsmiljöer som det är enkelt att ta sig till och från. Vi vill helt enkelt ha mer plats i centrala Umeå för miljöer där människor kan arbeta, bo, driva företag eller ta del av ett brett utbud av varor och tjänster.

Väg 503 - från omodern genomfartsled till grönare gata

Umeå växer, vilket innebär ökade trafikvolymer. Samtidigt har medvetenheten kring alla aspekter på hållbarhet ökat. Den nuvarande genomfartsleden klarar inte en ökad trafik utan att både trängsel, utsläpp och störande buller ökar samtidigt som det begränsar tillgängligheten till centrala Umeå. Omvandlar vi inte genomfartsleden kommer den också att hämma utvecklingen av de affärer, företag och bostäder som hör hemma centralt i en växande stad.

Med omvandlingen skapar vi en grönare stadsgata mellan Umeås stadsdelar och som knyter dem närmare varandra. Och som ger bättre förutsättningar för handel, kontor och bostäder. Dessutom får vi ytterligare en plats att mötas på.

Tegsbron är smal och har därför begränsat med möjligheter att gå och cykla, bussar fastnar också i köer. Bron är också 70 år gammal. Därför behövs en ny Tegsbro om man både vill prioritera de hållbara trafikslagen och behålla tillgänglighet med bil. Bron är byggd utifrån biltrafikens behov och närmar sig slutet av sin livslängd. I dagsläget finns inget konkret förslag på när och hur Tegsbron ska byggas om men utredningsarbete pågår.

Läs mer på sidan om väg 503

Aktuella projekt - omvandlingen har börjat

För fastighetsägare, handlare, företagare och boende kommer förändringen att på sikt skapa både trygghet och nya möjligheter för människor att fortsätta utveckla Umeå hållbart. Därför tror vi att intresset från etablerare och fastighetsägare längs stråket kommer att vara stort. Även om vägarna kan byggas först efter att ringleden är färdig så pågår flera projekt som är en del av omvandlingen innanför ringleden. Kartan nedan visar några av de projekt och detaljplaner som pågår innanför ringleden just nu. Några av projekten har egna projektsidor där du kan läsa mer och ta del av olika handlingar. För vissa av projekten påbörjas planarbetet först om ett eller ett par år, mer om det går att läsa på projektsidorna.

Sidan publicerades