Social PROGRESS INDEX

I ett Umeå som ska växa hållbart är den sociala hållbarheten lika viktig som ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Det är också en styrka att vara aktiv i det europeiska arbetet med social utveckling. Social Progress Index mäter sådant som har stor betydelse för invånarna – sjukvård, infrastruktur, civila fri- och rättigheter och annat som bygger ett hållbart samhälle. Indexet är utformat för att komplettera BNP och är uppbyggt utifrån tre dimensioner: Basic Human Needs, Foundations of Wellbeing och Opportunity.

VÄRDSTAD FÖR EUROPAS FÖRSTA SOCIAL PROGRESS CIITES SUMMIT

Umeå kommun ansökte under hösten 2018 om att bli Europas innovationshuvudstad för 2019. Totalt sökte 26 städer från 16 länder. Aten tog hem förstaplatsen och vann 1 miljon EUR. Umeå, Århus, Hamburg, Toulouse och Leuven, fick dela på andraplatsen och fick 100 000 EUR vardera. I motiveringen till Umeås plats i finalen framhölls bland annat Umeås stora ambitioner för samhällsutvecklingen där man trots stora tillväxtambitioner är trogen sina värderingar, såsom inkludering, kreativitet och jämställdhet. Vidare pekar man på två universitet i världsklass samt intresset för att hitta nya metoder för att engagera medborgarna. I Umeås ansökan beskrevs tre aktiviteter som vid en eventuell vinst skulle genomföras, där en var Empowering Europe: 1st Social Progress Cities Summit. Umeå, som största stad i EU:s högst rankade region i dess så kallade "Social Progress Index", fick därmed möjlighet att vara värdstad för ett toppmöte med andra ledande europeiska städer inom Social Progress.

Stärka den sociala pelaren

Syftet med mötet var dels att stärka den sociala pelaren i ett framtida sammanhållet EU, dels att positionera Umeå och norra Sverige såväl som andra sociala föregångarregioner. Mötet knöt an till både Umeås finalplats i Capital of Innovation samt till Kommissionen om ett socialt hållbart Umeå. Det var också ett samarbete mellan flera parter, som exempelvis Umeå kommun, Umeå universitet (bland annat med kopplingar till forskningsprojekten kring social bostadspolitik), Region Västerbotten, nationell aktörer som Vinnova och EU-kommissionen (DG Regio) samt EU:s regionkommitté, URBACT.

Initiativet utgick från EU:s nya sociala pelare med tanken att genom att snabba på genomförandet av denna skulle lokal och regional nivå kunna engageras på nya sätt. Med till exempel en deklaration, förslag till nya policyinstrument från de samlade städerna, ny finansiering, nya nätverk/initiativ (till exempel saknas det idag ett urbant initiativ från EU-kommissionen som riktar sig till socialt progressiva städer, jämför kulturhuvudstäder, miljöhuvudstäder, innovationshuvudstäder, smarta städer).

SPI kompletterar BNP

Social Progress Index kompletterar alltså BNP-måttet som mått på utveckling och välmående hos befolkning. Genom att titta på både regional BNP-utveckling och Social Progress Index för alla EU-länder kunde man hitta städer/regioner i alla 27/28 medlemsstater som sticker ut vad gäller att utveckla sociala fördelar för sina medborgare, och som kan bjudas in till konferensen.

Sidan publicerades