Umeå växer tryggt och säkert

Umeå växer tryggt och säkert är ett kommunövergripande samverkans­arbete, som pågått sen 2018. För att anpassa arbetet till nya samhälls­utvecklingar tar vi nu fram en ny inriktning för perioden 2024–2026.

Umeå växer tryggt och säkert startades 2018, efter att polisen uttryckt en oro kring utvecklingen i stadsdelarna Ersboda, Mariehem, Ålidhem och delar av Tomtebo. Näringsidkare och boende i områdena upplevde ökad social oro och otrygghet kopplat till problem som skadegörelse, öppen drogförsäljning, personrån, hot mot butikspersonal och en provocerande attityd till polisen. För att förebygga och motverka den utvecklingen sjösattes en särskild satsning, samordnad av Umebrå, som så småningom blev ett långsiktigt samverkans­arbete. Samarbetet fick namnet Umeå växer tryggt och säkert, eftersom målbilden var att Umeå skulle fortsätta växa, men med tryggheten och den sociala hållbarheten i behåll.

Möjliggör olika former av samverkan

Umeå växer tryggt och säkert är en paraplyorganisation som under åren möjliggjort många olika former av brottsförebyggande samverkan, både inom kommunen och utanför. Medverkande aktörer har bland andra varit polisen, ICA, Coop, Diös, Bostaden, Räddningstjänsten, Region Västerbotten, skolförvaltningen, Umeå Fritid, socialtjänsten, Gator och parker, samt många fler. Exempel på insatser som ingått i Umeå växer tryggt och säkerts åtgärdsplan är EST (en samverkansgrupp mellan polis och kommun med fokus på trygghet i den offentliga miljön), skapandet av Ersboda Ungdomens Hus (en mötesplats för unga i åldrarna 16–23), fler områdespoliser, Fritidsbanken på Ålidhem, upprustning av utemiljön på Ersboda, förstärka lovaktiviteter, samt inrättandet av ett operativt team på Ersängsskolan.

Mer information om Umeå växer tryggt och säkert på Umeå universitets webbplats: Umeå universitets treåriga utvärdering av arbetet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Utvärderingen finansierades med medel från BRÅ.

Uppdaterad inriktning

2023 antog Umeå kommun ett nytt program för social hållbarhet, där Umeå växer tryggt och säkert ingår som ett fokusområde. Programmets syfte är att visa hur Umeå ligger till när det gäller den sociala hållbarheten, och att integrera alla de insatser som pågår inom det området med varandra. I samband med det togs också beslutet att uppdatera inriktningen på Umeå växer tryggt och säkert, dels för att bemöta de rekommendationer som framkommit i utvärderingen, dels för att anpassa arbetet till nya samhälls­utmaningar.

I stället för ett trygghetsskapande arbete inriktat på några stadsdelar är förslaget att rikta in det kommun­övergripande förebyggande arbetet på ett nytt problem som polisen uppmärksammat, risken för att unga dras in i gängrelaterad brottslighet. Från att i grunden varit lokal, har kriminaliteten i Umeå ändrat struktur; den har blivit mer hierarkisk, organiserad, och utvecklat starka kopplingar till gäng från andra delar av landet. Risken för grova våldsbrott har ökat, och i likhet med andra kommuner ser man att de kriminella medvetet rekryterar allt yngre personer som fotfolk, bland annat i narkotikaförsäljningen. Ett politiskt beslut om att kraftsamla har tagits, för att tidigt motverka och förebygga denna utveckling.

Nulägesanalys

Under hösten 2023 gjordes ett kartläggnings- och analysarbete för att bättre förstå hur problemet uttrycker sig lokalt i Umeå, samt hur kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle tillsammans kan kraftsamla för att förebygga risken för att unga dras in i gängrelaterad brottslighet. Genom intervjuer, omvärldsbevakning och en öppen endagskonferens, Umebrå forum (umea.se), samlade Umebrå in information om läget, samt förslag från olika aktörer om hur man bäst kan motverka den här negativa utvecklingen på ett sätt som är långsiktigt, kunskapsbaserat och brett förankrat. Utfallet ligger till grund för ett batteri av åtgärder, för vidare arbete.

Behov av gemensam kraftsamling

Det som är tydligt redan nu är att alla goda krafter i samhället kommer behöva samverka för att kunna motverka ett så pass komplext problem som insocialiseringen av unga i gängrelaterad brottslighet. Allt pekar på att det inte finns några snabba lösningar, utan att det handlar om att arbeta långsiktigt genom en satsning på tidigt förebyggande insatser, och att främjande insatser är av stor vikt. Även om det offentliga har ett stort ansvar spelar andra aktörer, som civilsamhället, också en central roll – därav vikten av samverkan och att stötta gräsrotsinitiativ. Att få Umeå att växa tryggt och säkert, med den sociala hållbarheten i behåll, är ett tillsammansarbete.

Kommunens aktivitetsplan för att motverka nyrekrytering

Aktivitetsplanen utgör Umeå kommuns bidrag till det gemensamma UVTS-arbetet för att förebygga att unga i kommunen insocialiseras i kriminella gäng. Den visar på vilket sätt de förvaltningar som berörs ämnar förebygga och motverka de underliggande problemen som driver på nyrekryteringen.

Lägesbild över all brottslighet i Umeå

Lägesbilden – Brottslighet i Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är den breda lägesbilden över all brottslighet i Umeå kommun. I den försöker vi ge en så objektiv bild som möjligt av hur brottsligheten ser ut i Umeå. Lägesbilden ligger till grund för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, och för den åtgärdsplan som följer för att motverka de problem som lägesbilden beskriver.

En sammanfattning av lägesbildens resultat och rekommendationer finns i Sammanfattning - Brottslighet Umeå 2023.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Men för att få hela bilden rekommenderar vi att du tar del av den fullständiga lägesbilden över brottsligheten i Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om Umebrå

Umebrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Umebrå består av representanter från kommunen, polisen och Region Västerbotten. Rådet är ansvariga för den samverkansöverenskommelse som finns mellan Umeå kommun och Polismyndigheten. Umebrås arbete samordnas av tre tjänstepersoner på kommunens avdelning för Strategisk utveckling.

Mer om Umeås brotts- och drogförebyggande råd hittar du här. (umea.se)

Sidan publicerades www.umea.se/uvts