Program för social hållbarhet

Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla.

Programmet tar sin utgångspunkt i, och bygger vidare på, det arbete som har gjorts inom kommissionen för ett socialt hållbart Umeå, Umeås strategiska jämställdhetsarbete, samt Umeås brottsförebyggande och trygghets­skapande arbete. Utifrån denna grund har fem fokusområden tagits fram:

  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
  • Barns uppväxtvillkor
  • Boende och bebyggelsemiljö
  • Arbete och försörjning
Sidan publicerades