Umeå klättrar i företagsrankning

Företagarna blir allt nöjdare med Umeå kommun. Det sammantagna "Nöjd Kund Index" har ökat från 74 till 76 på en skala upp till 100, enligt den senaste undersökningen Insikt från SKR. Det innebär att Umeå kommun klättrar 39 placeringar, från plats 127 till plats 88 av de 198 kommuner som deltagit i undersökningen.

– Vi har de senaste sju åren förbättrat våra resultat och i år så har vi för första gången passerat Sverigesnittet och snittet för ”Större stad”. 2017 hade vi 63 i NKI och har sedan klättrat till 76 under 2023. Men vi vill förstås bli ännu bättre och därför är det väldigt viktigt att vi fortsätter detta arbete och fördjupar dialogen med företagen, säger Peter Juneblad, näringslivschef vid Umeå kommun.

Undersökningen INSIKT, samordnas av SKR, är en kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service gentemot företag som haft ett ärende hos Umeå kommun. Den identifierar områden där företag upplever att kommunen fungerar bra och områden där förbättringar behövs.

Sex myndighetsområden omfattas av undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Förutom myndighetsområdena mäts även sex olika serviceområden. Ett exempel är området bemötande, där kommunen har förbättrat resultatet från 78 till 81, vilket klassas som ”mycket högt” av undersökningen.

– Myndighetsutövningen är styrd av många lagar och regler vilket kan uppfattas komplicerat. Därför är det viktigt att vi har en pedagogisk och positiv grund i vår kontakt med företagare. Vi har under de senaste åren gjort en rad insatser för att förbättra relationerna. En av de större insatserna handlar om en omfattande kompetenssatsning för medarbetarna inom området kommunikation och bemötande. Sammantaget har det så långt varit lyckat och nu syns resultatet i form av goda resultat från företagarna, vilket känns väldigt positivt, säger Rune Brandt, stadsbyggnadsdirektör.

I Umeå kommun ökar samtliga myndighetsområden resultatet från ifjol förutom serveringstillstånd som går från 79 till 73, vilket fortsatt är ett högt resultat. Nationellt sett visar undersökningen en oförändrad inställning bland företag gentemot kommunernas myndighetsutövning.

I undersökningen finns också en nationell ranking av kommunerna. Där hamnar Umeå kommun på plats 88 och har förbättrat sin placering med 39 placeringar. I kategorin ”större stad” finns 23 kommuner. Här rankas Umeå på plats nummer 8.

Stapeldiagram som visar de olika myndighetsområdenas utveckling i NKI från 2020 till 2023. Diagrammet visar en positiv trend för samtliga förutom serveringstillstånd. Förstora bilden

Diagrammet visar NKI för olika myndighetsområden. Längst till höger finns resultatet aggregerat. Klicka för att se en större bild.

Sidan publicerades