övergångsställe, träd, älven

Övergångsställen

Krav

Övergångsställen ska utföras enligt Umeå kommuns, Gator och parker, typritningar. Nedan anges allmänna krav och några vanligt förekommande mått.

Gångpassage för synskadade placeras längst bort från korsningens radie.

Sinusplattor och vita släta plattor ska finnas vid varje övergångsställe med en totalbredd på 1,05 meter. Sinusplattor får inte korsa en cykelbana.

Övergångsställen

Övergångsstället ska vara minst 3 meter brett.

Övergångsställen med cykelpassage

Övergångsstället ska vara minst 4,65 meter brett. Cykelbanan ska då vara 2,6 meter och gångbanan 2,05 meter.

Cykelöverfarter

För utformning av cykelöverfarter pågår nu en utredning efter den lagförda ändring som trädde i kraft 1 september 2014.

Förhöjda övergångsställen med eller utan cykelpassage

Farthinder i form av förhöjda övergångsställen med eller utan cykelpassage ska vara 10 centimeter höga. Påfartsrampen ska ha en ramplutning om minst 6 procent och högst 8 procent relativt gatans lutning (inte relativt horisontalplanet). Vid skilda körbanor (refug) kan nedfartsrampen ha en flackare lutning. Trafikmängder, andel tung trafik, korsande huvud­cykelstråk och geotekniska förutsättningar är exempel på viktiga faktorer för val av ramplutning. Platåns längd ska vara minst 3,20 meter. Ramplutning och platålängd bestäms av Gator och parker.

6 procent lutning ger x = 3,4 grader

7 procent lutning ger x = 4,0 grader

8 procent lutning ger x = 4,6 grader

X är vinkeln mellan gatan och rampen.

Förhöjda övergångsställen med kollektivtrafik

På kollektivtrafikens stomstråk ska påfartsrampen normalt ha en ramplutning på 6 procent relativt gatans lutning (inte relativt horisontalplanet) som ger x = 3,4 grader. Vid skilda körbanor (refug) ska nedfartsrampen ha en flackare lutning. Tvärgående kantsten får inte sättas. Platåns längd ska vara minst 7 meter. Ramplutning och platålängd bestäms av Gator och parker.

Övergångsställen med refug med eller utan cykelpassage

Refugens djup bör vara 2–2,25 meter, minsta djup är 1 meter.

Övergångsställe: Öppningen i refugen bör vara 0,35 meter bredare än målningen.

Övergångsställe med cykelpassage: Öppningen i refugen bör vara 0,7 meter bredare än målningen.

Vägmarkering

Utmärkning/målning av ramper, se Trafikreglering – vägmarkering Öppnas i nytt fönster..

Vägmärken

Se Trafikreglering – vägmärken Öppnas i nytt fönster..

Borttagning av övergångsställe med eller utan cykelpassage

När ett övergångsställe tas bort ska taktila plattor och smågatsten rivas. Den sänkta kantstenen kan behållas om passagen ska vara kvar.

Sidansvarig

Frida Bergström
frida.bergstrom@umea.se

Revidering: (2016-04-27)

Sidan publicerades