Belysning

Innehåll

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energi­användning och att öka trygghetskänslan genom belysning.

Handboken ska användas av konsulter och entreprenörer som utför uppdrag för Umeå kommun så att Umeå kommuns vägbelysningsnät byggs på ett enhetligt sätt.

Allmänt

Belysningsinstallationen ska utföras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat Elinstallationsföretag som är registrerat för verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el, lågspänning” (ELSÄK-FS 2017:3). Egenkontrollprogram ska, vid anmodan av beställaren, uppvisas.

Om belysningsinstallationen utförs som underentreprenad ska huvudentreprenören senast vid startmötet för projektet ange vilket elinstallationsföretag man anlitat. Detta för att beställaren ska ha möjlighet att kontrollera att under­entreprenören har rätt auktorisation.

När man ska jobba på Umeå kommuns vägbelysningsanläggning SKALL man ta kontakt med Umeå Energi Elnät AB (UEEAB) innan jobbet börjar till deras driftcentral 090-16 00 09. Umeå kommun äger vägbelysningsanläggningen och UEEAB är kommunens drift- och underhållsentreprenör.

Vägbelysningsanläggningen SKA ALLTID betraktas som spänningssatt anläggning.

Ingrepp i denna anläggning är inte tillåten utan Umeå kommuns eller UEEAB:s godkännande.

Vid alla skador på kabel, fundament, stolpar, armaturer och skåp ska UEEAB genast kontaktas.

Projektering

Belysningsanläggningen ska i möjligaste mån projekteras så att nätet kan matas från flera belysningscentraler och skiljas åt via sektioneringar/skiljen för att underlätta framtida underhålls- och omkopplingsarbeten.

I projekteringen ingår kontroll om befintlig installation ska kompletteras, flyttas eller demonteras.

Underlag på befintlig belysning och övriga kablar fås enklast via www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. För detaljritningar och information om belysningscentraler ska belysningsansvarig på Umeå kommun kontaktas eller Umeå kommuns driftentreprenör Umeå Energi Elnät AB (UEEAB).

Det är viktigt att slutgiltiga sektioneringar samordnas med UEEAB.

Väg-/gatu-/gc-belysningen skall utföras som TN-C system (4-ledare).

Minsta avstånd mellan belysningsstolparna beror på många olika faktorer. Till hjälp för bestämma detta kan Trafik­verkets VGU: Krav för vägar och gators utformning, Råd för vägar och gators utformning, ljusberäkningars resultat samt Trafikverkets Vägbelysningshandboken användas.

I projekteringen ska det göras en FSA-tabell som bilaga till bygghandlingarna. Mall tillhandahålls av beställaren.

Flyttning, demontering och rivning

Entreprenören skall tillsammans med beställaren utföra besiktning av de installationer som skall demonteras före arbetets utförande. Demonterat material som inte återanvänds är kommunens egendom och skall av entreprenören transporteras till av kommunen anvisad plats.

Sådant material som beställaren inte önskar behålla, tillfaller entreprenören och bortforslas av denne, på bekostnad av entreprenören.

Entreprenören svarar för bortforsling och eventuella kostnader för deponering av material som rivs och inte skall återanvändas.

Rengöring och sortering ingår för material som skall återanvändas eller förbli beställarens egendom.

Belysningscentral

Allmänt

Vid byggande av ny belysningsanläggning ska det undersökas om den kan kopplas till befintlig anläggning/BC. Uppgifter om detta inhämtas av Umeå kommun, Gator och parkers driftentreprenör UEEAB som tillhandahåller kartmaterial och ger förslag på lämplig inkopplingspunkt. Om matningsvägarna blir för långa från befintliga skåp och det krävs ett nytt skåp ska detta meddelas till beställaren som beslutar vilket skåp som ska tas med i projektet eller om det ska installeras av beställarens driftentreprenör UEEAB.

 • Markeringsstång (plogstång) ska monteras på höger sida av skåpet. Vid skåpplacering mot husvägg monteras ingen markeringsstång.
 • Skåpluckorna ska vara låsbara med trekantslås eller så kallat ”Stockholmslås”.
 • Säkringar ska vara gängsäkringar eller knivsäkringar. Dvärgbrytare är inte tillåtet.
 • Säkringar för utgående grupper ska normalt dimensioneras så att det säkras med 16 ampere.

Styrsystem

Generellt tillämpas det två olika styrningsalternativ; Greenstreet Visions styrsystem eller astrour av typen Theben Selekta 170 Top2. I vissa fall används även DMX-system för effektbelysning. Om det bestäms i projektet att DMX-system ska användas så är det viktigt att belysningsansvarig hos Umeå kommun meddelas detta och kan rekommendera fabrikat på styrsystem.

Vid driftsättning av skåp med Greenstreet Vision ska driftansvarig på UEEAB kontaktas 2–3 arbetsdagar innan tillkoppling.

Vid driftsättning av skåp med astrour ska uret programmeras med svensk meny och språk samt med offset -25 minuter på soluppgång och +25 minuter på solnedgång.

Fundament

Fundament för rörstolpar

Fundament ska ta upp de krafter som uppstår av vind- och egenlaster från stolpe, arm, armatur och eventuella skyltar.

Följande rekommendationer gäller för Umeå kommun:

 • För rörstolpe med LPH (ljuspunktshöjd) upp till 6,5 meter, minst 900 millimeter fundamenthöjd, minst 125 kilogram.
 • För rörstolpe med LPH 7–8 meter minst 1 300 millimeter fundamenthöjd, minst 200 kilogram.
 • För rörstolpe med LPH över 8 meter eller specialstolpar väljs fundament enligt tillverkarens rekommendationer.

Vid sättning av fundament i vägslänt med lutning brantare än 1:3 ska fundament med minst 1 300 millimeter och minst 200 kilogram användas.

I avvaktan på stolpresning skyddas fundament, kablar och kanalisation från grus och påkörning med nedstoppat plaströr som träs över kablar.

Bild på fundament

Exempelritning på hur anslutning av rör ska göras i fundament för rörstolpar

Överkant fundament för belysningsstolpe skall vara 50 millimeter över färdig mark, tolerans +/- 30 millimeter.

Bild på fyllning av fundament

Exempelritning på fyllning mot fundament.

Fundament för eftergivlig stolpe

Monteras efter fabrikantens anvisning. Fundament ska monteras så att kablar löper i flexböj från mark in i stolpen så att kablar är skyddade.

Stolpar

Stolpplacering

I normalfallet bör man sträva efter att välja en sådan placering att endast en rad stolpar krävs, det vill säga enkelsidig placering eller mittplacering. Stolpar bör om möjligt undvikas i ytterkurvor på vägar med högre hastigheter. För väg med mittremsa på vilken stolpplacering medges kan stolparna placeras i mittremsan (med en arm över varje körbana), eftersom en sådan placering ger en likvärdig belysning av båda körbanorna.

Belysningsstolpars placering i förhållande till befintliga och planerade träd ska samordnas för att uppmärksamma konflikter i ett tidigt skede. Om det finns en trädallé längs med gatan eller vägen bör stolparna placeras i trädlinjen, förutsatt att trädkronorna inte skuggar belysningen eller är hämmande för trädens utveckling med avsikt på träden slutgiltiga storlek och utbredning. Träden får inte heller skymma belysningen.

Vi placering av stolpar måste det beaktas att underhåll av belysningsarmatur kan ske med skyliftbil. På gator och vägar måste det finnas plats för passerande trafik, det vill säga vid enfiliga vägar med mitträcke eller refug är det inte lämpligt att placera stolpar. I parker bör det beaktas att det finns väg och plats för underhållsfordon.

Val av geometri och utformning av stolpe, stolparm och armatur ska anpassas till gatans karaktär så att belysningen på ett naturligt sätt blir en del av gaturummet och bidra till att göra gaturummet överskådligt, behagligt och trivsamt att vistas i.

På gång/cykelvägar och gator med hastighet under 40 km/h är det lämpligt att placera stolpar omkring 1 meter från vägbanekant (asfaltkant) och 1–2 meter för gator. Om det finns en trädallé längs med en gång/cykelväg bör stolparna placeras i trädlinjen, förutsatt att trädkronorna inte skuggar belysningen.

På gator och vägar med referenshastighet över 40 km/h ska VGU:s rekommendationer för stolpplacering följas. Ställs det krav på eftergivliga stolpar enligt VGU, ska stolpe vara av typ ESV eller liknande.

Krav

 • Stolpar ska vara galvaniserade enligt svensk Standardnorm (SIS). Stolpens nedre del skall vara rotlackade för att motverka korrosion. Om lackerade stolpar ska användas ska de vara våt- eller pulverlackade.
 • Rörststolpe ska ha slipade svetsskarvar.
 • Stolpar ska förankras med prefabricerade fundament (se kapitel Fundament).
 • Innerdiameter i stolpe/pollare ska vara minst 100 millimeter i diameter för att klara montering av säkringsapparat.
 • Luckskruv modell INSEX ska alltid användas. Stolpluckans placering ska vara vänd från färdriktningen.
 • Skruvar ska förses med kopparpasta vid montering av stolplucka.
 • Säkringsapparat/plint ska vara Ensto E7779866 eller likvärdigt och kompletteras om det behövs med fler säkringar.

Rekommendationer

Rekommenderade standard stolptyper på GC-vägar och lokalgator om inte annat beslutas av beställaren:

 • Gång/cykelväg 5 meter rakstolpe.
 • Lokalgata 6–8 meter rakstolpe eller armstolpe med 1,5 meter arm (armlutning 5 grader).
 • Om lackade stolpar ska användas i projektet bör det kontrolleras om kompositstolpar kan vara ett alternativ då de i vissa fall är betydligt billigare.
 • Standardstolpar med E-nummer ska användas i första hand om det är möjligt.

Kabel och kanalisation samt förläggning

Att förlägga kabelrör och kabel i mark med kringfyllning, inklusive att anordna kabelbädd och kabelmarkering är elinstallationsarbete och ska utföras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat Elinstallationsföretag som är registrerat för verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el, lågspänning” (ELSÄK-FS 2017:3). Egenkontrollprogram ska, vid anmodan av beställaren, uppvisas.

Om belysningsinstallationen utförs som underentreprenad ska huvudentreprenören senast vid startmötet för projektet ange vilket elinstallationsföretag man anlitat. Detta för att beställaren ska ha möjlighet att kontrollera att under­entreprenören har rätt auktorisation.

 • Schaktning/förläggning av vägbelysningskabel och kabelskydd ska utföras enligt EBR-standard KJ 41:15
 • All kabel i mark ska normalt förläggas i rör SRN 50. Undantag kan ske då vägbelysningskabel samförläggs tillsammans med annan kabel i gemensamt schakt på ledningsbädd. Observera att vid det förläggningssättet ska kabeln förläggas i rör SNR 110 i vägövergångar under den hårdgjorda ytan.
 • Miljögodkänd kabel ska användas.
 • Kabel i mark mellan central och stolpe och mellan stolpar ska vara av typ SE-N1XE 4G10 alternativt SE-N1XE 4G16 Gul.
 • Kabel i mark till mark- eller trädstrålkastare ska vara av typ SE-N1XV-R 3G2.5. Kabel till väderskydd ska vara SE-N1XV-R 5G2,5 till väderskydd
 • Kabel på vägg ska vara av typ EQLQxG1.5.
 • Kabel på spännlina ska vara av typ EQLQxG1.5 alternativt SE-N1XV-R 3G1.5.
 • Om armaturen inte har prefabricerad anslutningsledning ska EXQ 3G1,5 mellan armatur och stolpsäkring användas (och ha en extra längd om 0,5 meter).
 • Skarvning av kabel ska undvikas så långt det är möjligt. Vid skarvning av kabel används krympskarvar (ej gjutharts­skarv). Vid skarvning av kabel med diameter 2,5 kvadratmillimeter eller mindre kan gelskarv användas. Skarv ska alltid isolationsprovas och mätresultat ska redovisas på protokoll för beställaren.
 • Vid skarvning av 5-ledarkabel mot 4-ledarkabel skall 5-ledarens N-ledare (blå) klippas bort i skarven och förses med varaktig märkning ”Ej i drift” i öppen ände.
 • Ändtätning av kabel i mark ska ske med isolerade ledare och krymphätta.
 • Kabel får inte placeras i eller under växtbädd där trädrötter växer eller förväntas växa detta för att undvika att träd skadas vid grävning vid exempelvis ett kabelbrott eller utbyte av kabel. Kabeldragning görs med fördel i hårdgjorda ytor då trädallé finns.
 • All schaktning närmare än 1 meter från visade ledningssträckor skall ske med försiktig grävning och assistans av följeman. För elledningar gäller bestämmelserna i EBR – publikationen KJ 41, avsnitt Samförläggning.
 • Frilagd kabel skall skyddas från åverkan och får inte hänga fritt vid djup schaktning
 • Jordborrning, neddrivning av spont, rör och liknande får inte utföras närmare än 2,0 meter från ledning och tillhörande anläggningar och anordningar. Avståndet kan i vissa fall minskas efter samråd med UEEAB.
 • För grävning intill stolpar med elluftledning 0,4 kilovolt får inte utföras närmare än 2,0 meter. Om stolpen är stagad, måste avståndet till markstaget vara minst 5,0 meter.
 • Det är inte tillåtet att gräva mellan stolpe och stag.

Belysningsarmaturer

Allmänt

Som vägledning till armaturval ska Trafikverkets dokument Belysningsarmaturer TDOK 2013:0651 och VGU följas med vissa undantag och tillägg som beskrivs nedan.

 • Armaturer ska vara LED-armaturer.
 • Vid val av armatur ska det utföras en ljusberäkning med föreslagen armatur som ska godkännas av beställaren. Följande parametrar ska användas: Reflektionsfaktor Q0 0.08, Underhållsfaktor 0,9.
 • Varje armatur ska anslutas till separat säkringssockel.
 • Armaturer ska vara Zhaga-D4i certifierade och försedd med Zhaga-sockel på armaturens tak.
 • Sockeln ska skyddas med täcklock av UV-beständigt material.
 • Om armaturen inte har prefabricerad anslutningsledning ska EXQ 3G1,5 mellan armatur och stolpsäkring användas.
 • Färgtemperatur ska generellt vara 3000K inom centrumfyrkanten samt i parkytor. I övrigt ska det vara 4000K om inte annat bestäms i projektet.
 • Undvik att placera belysningstolpar eller pollare i ledstråk (det gäller även naturliga ledstråk, till exempel längs ett plank eller en upphöjd kant, mellan material som fungerar som ledstråk som exemplevis mellan betongplattor och grus).

Belysningspollare

 • Belysningspollare ska i möjligaste mån inte placeras i hårdgjorda ytor då risken för påkörning och plogskador är mycket stor.
 • Belysningspollare ska vara av typ som passar Ø108 fundament.
 • Då belysningspollare ofta är utsatta för vandalism ska de vara vandalskyddade och ha IK-klass minst IK10 men helst IK10+.

Markstrålkastare

Markarmaturer skall användas restriktivt då många installationer med markarmaturer är kondens och vatteninträngning ett stort problem. För att minska problemen med fukt i armaturerna skall man i anslutning till installationen ha en bra dränering runt armaturen ansluten till en dräneringsslang för vidare avledning till en dagvattenbrunn eller dike.

Det är väldigt viktigt att leverantörens anvisningar följs vid installation av markstrålkastare och att det vid projektering görs en detaljritning som även ska medfölja markentreprenörens bygghandling.

Tunnelbelysning

Då belysningsarmaturer i tunnlar ofta är utsatta för vandalism ska de vara vandalskyddade och ha IK-klass minst IK10 +.


Märkning

Märkning av kablar

Märkning av kablar skall ske i matande ände ifrån kabelskåp samt i första stolpe. Märkningen ska bestå av skylt av plast med mått minst 80x15 millimeter med följande uppgifter:

 • Stolpen/gruppens adress
 • Kabeltyp
 • Max tillåten säkring

Märkning ska ske enligt följande exempel:

Bild för märkning

Sektionerad kabel skall på utsida stolpe/stolplucka varaktigt märkas med reflekterade märkning enligt Umeå kommun AB:s anvisning. Märkningen ska placeras 1,8 meter ovan mark och pilen ska peka i riktning mot den sektionerade kabeln.

Märkning på kabel

Märkning av kablar i stolpe

Kablar och ledare i stolpe märks synligt med eltejp enligt följande:

 • Röd = Kabel till vänster
 • Blå = Kabel till höger
 • Grön = Kabel rakt fram
 • Gul = Kabel som matar främmande anläggning, till exempel vägmärkesbelysning eller busskur.

Vid märkning ska stolpen betraktas från vägen.

1: Faser som inte ansluts mot säkringshållare låter man monteringsklämman sticka upp ovanför luckan.

2: Vid sektionering av vägbelysningskabel skall toppklämma/”ubåt” anbringas i stolpen som sektioneras och märkas enligt stycket ”Märkning av kablar”

Märkning av stolpar

I de fall kablarna är ständigt spänningssatta ska stolpen märkas med en dekal E2988756 ovanför stolpluckan enligt bild nedan. Innan fastsättning av dekalen ska stolpen tvättas med T-röd eller likvärdigt medel. Vid minusgrader måste ytan värmas innan fastsättning.

Märkning skåp

Skåpet ska märkas på utsidan med kabelskåpsskylt. Skylt tillhandahålls av UEEAB. Skylten ska popnitas fast i luckans övre vänstra hörn.

Skåpet ska förses med inplastat gruppschema innehållande:

 • Skåpets namn (till exempel VB2222)
 • Grupp nummer
 • Gruppens adress (vart den matar)
 • Märkström säkring
 • Area kabel

Märkning kabelrör

Tomrör och nyttjade rör där inte hela rörets utrymme tagit i anspråk vid driftfärdig anläggning skall förses med dragtråd som skall adressmärkas i båda ändar med plast skylt med följande färgmärkning:

Gul = Kraft-, belysnings- och styrkablar

Märkning armatur

Stolpbelysning skall förses med fabrikantens dekal som anger typ av LED-modul som avser armaturen. Dekal skall även placeras på insida stolpen.

Dokumentation

Dokumentation som entreprenören ska överlämna till beställaren skall så långt som möjligt vara direkt användbart att föras in i Umeå kommun Samhällsbyggnadskontorets digitala drift- och underhållsprogram.

Relationshandlingar skall senast 2 veckor före slutbesiktning överlämnas komplett i A4-pärmar med innehållsförteckning och flikregister enligt Umeå kommun Samhällsbyggnadskontorets standard.

Relationshandlingar levereras i pärmar tillsammans med drift- och underhållsinstruktioner.

Pärm och pärminnehåll enligt ovan skall även levereras digitalt på USB-minne, där flikindelning i pärm och katalogstruktur på USB-minne skall överensstämma.

Relationshandlingarna som ska levereras ska innehålla

 • fundamentets läge och typ
 • kabelskyddsrörs verkliga läge, antal rör och typ
 • kabelns verkliga läge
 • elcentral/skåp läge med beteckning
 • måttangivelse skall anges med en noggrannhet av +/- 0,1 m
 • kabeltyp och beteckning
 • belysningsstolpars typ med ljuspunktshöjd och armlängd
 • armaturdata med artikelnr, färgtemperatur, lumen, effekt, optik, sockeltyp samt typ av drivdon samt armaturlittra som överensstämmer med planritningar
 • om FSA-tabell har bifogats i bygghandlingarna ska den uppdateras och lämnas tillsammans med övriga relationshandlingar.

Planritningar skall redovisa placering av utrustningar, belastningsobjekt, lednings-/kanalisationsvägar, kabeltyper med mera.

Inmätningsfiler med inmätta fundament, kablar, skåp samt kabelskyddsrör ska levereras i DXF-format till beställaren.

Inmätningskoder:

 • Fundament/stolpar 192
 • Belysningskabel 190
 • Skåp 193
 • Kabelskyddsrör 156

Provning

 • Provning utförs enligt senaste utgåva av SS 436 40 00 (kontroll före idrifttagning).
 • Provningsprotokoll utformas enligt formulär från EIO.
 • Protokollen skall vara daterade och signerade av den som utfört provning.
 • Leverans av provningsprotokoll med mera utförs senast vid slutbesiktning.
 • Innan drifttagning får ske skall entreprenören förvissa sig om att anläggningen är utförd i enlighet med upprättade och tillhandahållna handlingar/dokument samt att leverantörs specifika krav är uppfyllda.
 • Egenprovning skall genomföras i takt med monteringen.
 • Provning skall protokollföras och intygas.
 • Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband utförs och vidimeras enligt separat protokoll. Provning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang.
 • Innan anläggning anmäls till besiktning skall entreprenören utföra följande mätningar och undersökningar samt lämna intyg härom:
 • Samtliga ingående delar i anläggningen ska isolationsmätas exklusive armaturer med elektronik samt styr skåp med elektronik som kan ta skada. Dessa ska vara bortkopplade vid en sådan kontroll.
 • Mätning skall utföras först när förläggning är fullständigt färdigställd, samt när samtliga skarvar och ändavslutning monteras.
 • Funktionskontroll av tändsystem skall utföras.
 • Optiken i inställbara armaturer skall kontrolleras och injusteras.
 • Innan anläggningen överlämnas skall drift och underhållspersonalen beredas tillfälle till information om drift och underhåll av anläggningen.
 • Instruktion av personalen skall ske med den tekniska dokumentationen
  som grund.
 • Genomgång på platsen sker vid entreprenadens färdigställande.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades