Trygghet och tillgänglighet

Den övergripande planeringen i detaljplaneskedet ger grundläggande förutsättningar för en trygg miljö. Även detalj­projekteringen har stor påverkan på hur platsen upplevs. I denna process är det viktigt att bevaka de nya områden som byggs, oavsett det handlar om bostadsområden eller allmän platsmark, så de blir trivsamma och upplevs som trygga.

Trygghet i det offentliga rummet är en viktig kvalitet som ska ägnas särskild uppmärksamhet till så att alla oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller läggning vill vistas och känner sig bekväma på platsen. Särskild hänsyn ska tas till trygghets­aspekter på platser man inte kan välja bort, till exempel busshållplatser eller vägar/platser man inte kan välja en annan väg genom/till/från. Trygghet handlar dels om belysning men också om att tillgodose aspekter som platsens tydlighet, läsbarhet, överblickbarhet, renhållning men kanske främst möjlighet till aktivitet, liv och rörelse under så stor del av dygnet som möjligt.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp för att beskriva hur något som används, en gata, ett torg, en park eller en lekpark, fungerar för den som använder den.

I Umeå ska alla kunna delta i samhällslivet fullt ut. Därför behöver planeras så att vi tar hänsyn till att människor är olika och att vi har olika behov.

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. Det handlar om att kunna ta sig till och från arbetet, röra sig i olika utomhusmiljöer i kommunen, besöka parker och naturområden, kunna ta del av viktig information och så vidare.

För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut.

Vid projektering ska därför alltid checklista för tillgänglighet användas:

  • Ledstråk, kopplingen mellan naturliga och konstgjorda.
  • Taktila stråk vid passager och övergångsställen i enlighet med Teknisk handbok. Taktilastråk används vid övergångsställen men inte vid passager.
  • Riktningsgivare på pollare eller trafiksignal, korrekt visade. Finns taktila riktningsgivare på pollare eller vid trafiksignal behövs inte 6 centimeter vid passagen/övergångsställe. Hela passagen/övergångstället ”nollas”.
  • Konstrastmarkering trappor.
  • Handledare i trappor.
  • Behov av handledare vid ramp.

Sidansvarig

Thomas Nordlander
thomas.nordlander@umea.se

Revidering: 2019-10-10

Sidan publicerades