Umeå, flygbild en sommarnatt

Årsredovisning för 2023 är godkänd

Efter debatt om det positiva resultatet i årsredovisningen, skattetryck och budgettekniska detaljer beslutade kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för kommunkoncernen 2023. Debatten gav också en försmak om vad som kommer att diskuteras under kommande budgetdebatter.

– Årsredovisningen bekräftar att Umeå kommun har en god ekonomi. Det känns bra att vi kan lämna 2023 bakom oss med ett förhållandevis gott resultat, trots inflation och lågkonjunktur, ett förändrat säkerhetspolitiskt läge med mera. Även om det nu finns positiva omvärldssignaler i form av sjunkande inflation så behöver vi fortsätta ta höjd för utmaningar och osäkerheter när vi går in i bugetdiskussionerna för 2025, säger Janet Ågren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

I årsredovisningen för Umeå kommunkoncern redovisas ett positivt resultat för koncernen som uppgår till 424 miljoner kronor vilket är en minskning med 753 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Kommunens resultat uppgår till 283 miljoner kronor, vilket är en minskning med 614 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kommunens resultat om 283 miljoner kronor innebär en positiv budgetavvikelse på 195 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror på högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning jämfört med budget, samt högre intäkter och högre kostnader i verksamheterna än förväntat.

Umeå kommuns negativa finansnetto är sammantaget 84 miljoner kronor sämre än budget. Styrelse och nämnder redovisar en negativ budgetavvikelse på 86 miljoner kronor i förhållande till nämndsramar från fullmäktige. Årets utfall är högre än lämnad prognos i delårsrapporten med 29 miljoner kronor, vilket främst förklaras av ökade intäkter från kraftverksamheten.

Även om resultatet för 2023 är väsentligt lägre än för 2022 är resultatet på tillräcklig nivå för att bibehålla en god finansiell ställning i kommunkoncernen per sista december 2023. Pandemiårens utveckling har tidigare bidragit till att väsentligt stärka densamma. Under 2023 har Sverige gått in i en lågkonjunktur, som bedöms fortsätta under 2024.

– Årsredovisningen visar att Umeå kommun har en välskött ekonomi och kommunkoncernen har under många år gått med positiva resultat. När vi granskar årets starka resultat som är betydligt högre än budget, och jämför med historiska resultat, så kan vi konstatera att Umeå kommun har ett för högt skattetryck, både under högkonjunktur och lågkonjunktur. Det påverkar Umeåborna negativt och därför anser vi att det är rimligt att sänka kommunalskatten. Men det återkommer vi till under kommande budgetdebatter, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat att

 • fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 424 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med 283 mnkr
 • fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till -86 mnkr, varav jämförelsestörande poster 0 mnkr
 • fastställa Umeå kommuns årsredovisning för år 2023
 • fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 43 mnkr
 • fastställa årets balanskravsresultat till 229 mnkr
 • bevilja ansvarsfrihet för år 2023 för kommunstyrelsen, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ
 • ombudgetera totalt 319,4 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2023 till investeringsbudgeten för 2024
 • ombudgetera totalt 78,4 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2023 till investeringsplanen för 2025
 • ombudgetera totalt 7,6 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2023 till investeringsplanen för 2026
 • ombudgetera totalt –6,2 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2023 till investeringsplanen för 2027
 • fastställd modell för över- och underskottshantering avskaffas
 • kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inklusive regelverk för resultatreserv (RER) och att i detta göra en omvärldsbevakning med andra jämförbara kommuner hur ekonomistyrning tillämpas och där kommuner med god följsamhet till regelverket särskilt prioriteras.

Mer information

Kommunens årsredovisning 2023 finns att läsa på umea.se/redovisning.

Läs också mer om kommunens ekonomi på umea.se/ekonomi.

Sidan publicerades